Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Mérnök informatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Molnár Máté Oktatók: Ráczkevi Ágnes;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG1SANC, GGTKG2SANC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A szociológia alapfogalmainak, legfontosabb vizsgálódási témaköreinek, valamint a nemzetközi és magyar kutatási eredményeknek a megismertetése
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás megszerzésének kötelezõ feltételei:
1. Az órák látogatása - a jelenlét igazolása katalógussal történik. Hiányzás a TVSZ szerint (maximum három alkalommal).
2. Egy házi dolgozat megírása - elõre megadott téma alapján. Nem pótolható. Értékelése: megfelelt – nem felelt meg.

Az elõadások anyagának rögzítése semmilyen elektronikus formában nem engedélyezett.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Tematika, követelmények, Bevezetés, A szociológia mint tudomány (1.),
2. A szociológia története (2.)
3. Társadalmi szerkezet és rétegzõdés (5.), Társadalmi mobilitás és vándorlás
4. Város és falu (6.), Kiemelt demográfiai csoportok (9.)
5. A népesedés kérdésköre: népesség, népesedés, egészségügy (8.),
6. Nemzetközi, nemzeti és etnikai csoportok (10.)
7. Egyenlõtlenség, szegénység (4.)
8. Házi dolgozat megírása, leadása, értékelése
9. A család (11.), Életmód (15.)
10. Kultúra, értékek és normák, szocializáció (16.) Oktatás (12.)
11. Devianciák (17.) Vallás (18.)
12. Gazdaság (13.),
13. Állam és politika (14.)
14. Összefoglaló: A társadalmi változások szerepe (19.)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Vizsgajegy: A megadott tematikából, az elõadásokon elhangzott tananyag és a kötelezõ szakirodalom alapján három esszékérdésbõl saját választás nyomán kettõre kell válaszolni.
Sikertelen beszámoló esetén pótlás a TVSZ szerint.
 
Kötelező irodalom: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Budapest, 2006, Osiris
(a mûnek a tematikában megadott témákra vonatkozó fejezetei!)