Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kasza Jenõ Oktatók: Dr. Kasza Jenõ;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A gazdasági rendszerek technikai felépítése. Erõforrások, termékek, kapcsolatok. A termelés során felmerülõ költségek, viselkedésük a volumen függvényében.
Csoportosításuk, elszámolásuk. Árképzési technikák, árformák, minimál ár, célár. A termékek minõsítése. Az E-T mátrix felépítése: technikai rész, piaci rész,
gazdasági rész. Ezek együttes figyelembevételével a gazdaságos termékszerkezet kialakítása. ABC analízis.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyik (részbeszámolók, stb.)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A rendszermátrix felépítése. Technikai, kapacitás adatok. Erõforrás, termék kapcsolatok. Piaci adatok, értékesíthetõ mennyiségek. Gazdasági, minõsítési lehetõségek.
2. A termelés során felmerülõ költségek fajtái, viselkedésük a volumen függvényében. A költségek különbözõ szempontok szerinti csoportosítása.
3. A költségek elszámolása. Kalkulációs eljárások. A pótlékoló kalkuláció. Termelõi, fogyasztói ár. Esetpélda kidolgozása. Az eljárás problémái.
4. Árformák. Az árak alakulása a rendeletek és a kereskedelem hatására. Árengedmények. Minimális ár és célár a termelõ szempontjából. Az árak kezelése a gazdasági egység egésze szempontjából.
5. Minõsítés számítás. A fedezeti költségszámítás. Fajlagos fedezetek, prioritások, bonítások. Az ÁKFN struktúra ábrázolása, hasznosítás. Esetpélda kidolgozása.
6. A komponensek kezelésének hatása a nyereség változására. Nyereségreagálások. Különbözõ struktúrával rendelkezõ cégek reagáló képessége.

7. Zh. írás
8. Gazdaságos termékszerkezet kialakítása. A példatár A 5 jelû esettanulmányának kidolgozása . 1 rész.
9. A példatár A 5 jelû esettanulmányának kidolgozása, 2 rész
10. Megtérülés, illetve hozamszámítások. Statikus és dinamikus számítások. Hasznosítási lehetõség.

11. Vállalkozások várható hozamának számítása. A példatár B 2 és B 3 feladatainak kidolgozása. A hozamszámításokkal kapcsolatos témakörök összefoglalása.
12. A gazdálkodó egységek eredmény-kimutatása, fõbb értékelõ mutatói. Hasznosíthatóság.
13. Zh írás
14. A zh értékelése, a félév értékelése, lezárás.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga szóbeli kiegészítéssel
 
Kötelező irodalom: Dr. Kasza Jenõ Költségelemzés és tervezés BMF KGK Bp. 2008
Dr Kasza Jenõ-Dr lehotai László: Vállalatgazdaságtan. BMF 2005
Dr. Kasza Jenõ-Dr. Lehotai László: Vállalatgazdaságtan példatár. BMF 2005
Ajánlott irodalom: Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan. Aula kiadó Bp. 1999
 
Egyéb segédletek: A tárgy minõségbiztosítási módszere: A tárgy minõségbiztosítása összhangban van a szak minõségi követelményével A tantárgyfelelõs a bekövetkezett
változások figyelembe vételével az anyagot évente karbantartja.