Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTPU22GNC, GSVVG11GNC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató elsajátítsa a vállalati pénzügyi stratégia kialakításának alapismereteit - beleértve a hozzá kapcsolódó pénzügyi számításokat,- valamint a pénzügyi
teljesítmény mérésének alapjait.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1 zárthelyi dolgozat és egy kiselõadás megtartása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vállalkozások finanszírozási stratégiájának alapelvei, fajtái
2. Belsõ finanszírozási formák.
3. Külsõ finanszírozási formák
4. Átlagos tõkeköltség számítás
5. Beruházások finanszírozása
6. Beruházás-gazdaságossági számítások: Költség-összehasonlítás, NPV számítás, KE és NPV egyenértékes,
7. BCR mutatók, gazdasági és pénzügyi megtérülési ráta
8. Pénzügyi teljesítmény mérése, Likviditás
9. Eladósodottság
10. Jövedelmezõség
11. Hatékonyság
12. Vállalkozás cash flow
13. Vállalkozások állami támogatása – kiegészítõ finanszírozás
14. Zárthelyi dolgozat
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga a tantárgy tananyagából
 
Kötelező irodalom: Dr. Csiszárik Kocsir Ágnes: Vállalkozások pénzügyei,
elektronikus jegyzet, OE, 2011


Ajánlott irodalom: Pappné Dr. Nagy Valéria: Vállalkozásfinanszírozás – pénzügyi szolgáltatások
elektronikus jegyzet, OE, 2011
Pappné Dr. Nagy Valéria: Bevezetés a pénzügyi matematikába
elektronikus jegyzet, OE, 2011