Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Pappné Dr. Nagy Valéria;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTPE11VNM
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 4 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató elsajátítsa a vállalati pénzügyi stratégia kialakításának alapismereteit beleértve a hozzá kapcsolódó pénzügyi számításokat, és eligazodjon a
finanszírozáshoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások piacán.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 zárthelyi dolgozat és egy kiselõadás az oktatóval egyeztetett témában
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vállalkozások finanszírozási stratégiájának alapelvei, fajtái,
2. Belsõ finanszírozási formák.
3. Külsõ finanszírozási formák,
4. Átlagos tõkeköltség számítás
5. Beruházások finanszírozása,
6. Beruházás-gazdaságossági számítások: Költség-összehasonlítás, NPV számítás, KE és NPV egyenértékes,
7. BCR mutatók, gazdasági és pénzügyi megtérülési ráta
8. Zárthelyi dolgozat
9. A finanszírozáshoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások.
Hitelezés, hitelképesség
10. Lízing, lízingpiac, lízingtársaságok,
11. kockázati tõke nyújtása, kockázati tõke társaságok,
12. Faktorálás, faktorpiac, faktortársaságok
13. Vállalkozások állami támogatása – kiegészítõ finanszírozás
14. Zárthelyi dolgozat
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga a tantárgy tananyagából
 
Kötelező irodalom: Pappné Dr Nagy Valéria: Vállalkozásfinanszírozás – pénzügyi szolgáltatások
Elektronikus jegyzet, OE, 2011
Pappné Dr. Nagy Valéria: Bevezetés a pénzügyi matematikába
elektronikus jegyzet, OE, 2011
Dr Tétényi Zoltán- Dr Gyulai László: Vállalkozásfinanszírozás. Bp. Saldo, 2001