Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Lakyné Pomázi Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató ismerkedjen meg a marketingkutatás módszereivel, az alkalmazott kutatási módszerek sajátosságaival, legyen képes önálló kutatási terv
megírására, terepmunka lefolytatására és a kapott eredmények feldolgozására, értékelésére.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A marketingkutatás diszciplináris háttere. Hasonlóságok és különbségek a piac-, marketing-, közvélemény és társadalomkutatás között.
2. Marketing Információs Rendszer.
3. A marketingkutatási terv felépítése.
4. Marketingkutatás és innováció.
5. A terepmunka folyamata, elõkészítése és lebonyolítása.
6. Adatgyûjtés, elõkészítés és elemzés.
7. Mintavétel és kiválasztás a marketingkutatásban.
8. Gyakorisági eloszlás, kereszttábla és hipotézisvizsgálat.
9. Diszkriminanciaelemzés.
10. Faktorelemzés. Klaszterelemzés.
11. Többdimenziós skálázás és conjoint-elemzés.
12. Az ügynökségválasztás szempontjai és technikái.
13. Kapcsolattartás a megrendelõ és a kutató között: briefing, kutatás, kutatási eredmények prezentációja
14. Kutatásetikai kérdések.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Lakyné Pomázi Ildikó szerk.: Piac- és marketingkutatás digitális jegyzet
Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó, Budapest 2004.
Ajánlott irodalom: Veres Zoltán Hoffmann Márta-Kozák Ákos: Bevezetés a piackutatásba, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006.