Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Lakyné Pomázi Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 5
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató ismerkedjen meg a marketingkutatás módszereivel, az alkalmazott kutatási módszerek sajátosságaival, legyen képes önálló kutatási terv
megírására, terepmunka lefolytatására és a kapott eredmények feldolgozására, értékelésére.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A marketingkutatás diszciplináris háttere. Hasonlóságok és különbségek a piac-, marketing-, közvélemény és társadalomkutatás között. Marketing Információs Rendszer
2. A marketingkutatási terv felépítése. Marketingkutatás és innováció. A terepmunka folyamata, elõkészítése és lebonyolítása.
3. Adatgyûjtés, elõkészítés és elemzés. Mintavétel és kiválasztás a marketingkutatásban. Gyakorisági eloszlás, kereszttábla és hipotézisvizsgálat. Diszkriminanciaelemzés. Faktorelemzés.
4. Klaszterelemzés. Többdimenziós skálázás és conjoint-elemzés.
Az ügynökségválasztás szempontjai és technikái.
5. Kapcsolattartás a megrendelõ és a kutató között: briefing, kutatás, kutatási eredmények prezentációja. Kutatásetikai kérdések.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga.
 
Kötelező irodalom: Lakyné Pomázi Ildikó szerk.: Piac- és marketingkutatás digitális jegyzet
Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó, Budapest 2004.
Ajánlott irodalom: Veres Zoltán Hoffmann Márta-Kozák Ákos: Bevezetés a piackutatásba, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006.