Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Dr. Kelemen-Erdõs Anikó;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTMA11KLC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék az egyes marketingkommunikációs eszközöket, alkalmazásuk elõnyeit-hátrányait, valamint együttes
alkalmazásának szinergiáját és hozzájárulásuk mértékét a marketingstratégia sikeres megvalósításához.
A tantárgy az elméleti ismeretek elmélyítésén túl gyakorlati alkalmazások bemutatásával, azok elemzésével és önálló, kreatív munkával igyekszik a
hallgatók számára hasznos tudásanyag elsajátítását elõsegíteni.
Tematika: A kommunikációelmélet és a marketingeszközök általános áttekintése után az egyes marketingkommunikációs eszközök sajátosságait ismerhetik
meg a hallgatók, majd ezt követõen a hatékony kommunikációs kampánytervezésrõl kapnak áttekintést.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás feltétele az évközi házi feladat megoldása, beadása, illetve prezentációja.
(Az ebbõl elérhetõ 40 pontból minimum 20-at kell teljesíteni.) További követelmény a zárthelyi dolgozat legalább 50%-os teljesítése (60 pontból legalább 30
pont).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A marketingkommunikáció illeszkedése a marketingstratégiába, a kommunikáció általános elméletei és alkalmazhatóságuk, averziók és kezelési lehetõségük, a marketingkommunikáció határterületei, a marketingkommunikáció fejlõdése
2. Márkamenedzsment, a védjegy szerepe; A termékcsomagolás kommunikációs funkciói
3. Reklám a nyomtatott sajtóban – hirdetés tervezése, költségvetés elosztás, hatékonyság elemzés
4. Közterületi reklámok tervezése, a hatékonyság mérése
5. Reklám a sugárzott médiumokban (rádió, tv + mozi)
6. Direkt marketing, online marketingkommunikáció
7. Értékesítésösztönzés – merchandising, nyereményjátékok, árengedmények, jutalmak, bemutatók
8. Corporate Identity; Public Relations (PR) tevékenység feladatai, célcsoportjai, eszközei
9. Reklámügynökségek tevékenysége, médiatervezés, brief
10. Zárthelyi dolgozat
 
Kötelező irodalom: Fazekas Ildikó – Harsányi Dávid: Marketingkommunikáció, Szókratész Külgazdasági Akadémia, 2011.
Ajánlott irodalom: Incze Kinga – Pénzes Anna: A reklám helye 2.0, Médiaspirit Consulting Kft., 2006.
Szeles Péter: Public Relations a gyakorlatban, Geomédia Kiadó, Budapest, 1999.
Fazekas Ildikó – Nagy Alfréd: Szponzorálás, Mind Bt, 1994.
David Ogilvy: A reklámról, Park Kiadó, 1997.
Harsányi Dávid – Kerék Dávid – Peresztegi Zoltán: Így készül a reklám, BGF-KKFK jegyzet, 2003.
Alan Tapp: Direkt és adatbázis marketing, Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999.