Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Mûszaki informatika szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: N/A Oktatók: Dr. Majláth Melinda;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a marketingszemléletet a környezetbarát beállítódással képesek legyenek összehangolni a hallgatók. A környezeti szempontok aktív
integrálása a vállalat marketingdöntéseibe igazi kihívás, amihez a tárgy igyekszik segítséget adni a nemzetközi és hazai kutatási eredmények bemutatásával.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A környezetbarát marketing definiálása a nemzetközi és hazai szakirodalomban. Fejlõdésének állomásai.
2. Zöld marketingstratégiák. Zöldrefestés. Környezetbarát magatartás definiálása – szûkebb és tágabb értelmezés
3. Környezetbarát termék – létezik-e ilyen? Védjegyhasználat kérdései. Környezetbarát árpolitik,a elosztási politika; Környezetbarát marketingkommunikáció
4. Környezetbarát fogyasztók: kik õk? A demográfiai jellemzõik. A pszichográfiai jellemzõk szerepe az azonosításukban.
5. Környezetbarát szabályozás. EU elõírások, hazai törvények és elõírások.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Írásbeli dolgozat.
Értékelése:
0-50 pont elégtelen
51-62 pont elégséges
63-74 pont közepes
75-86 pont jó
87-100 pont jeles
 
Kötelező irodalom: Az elõadás anyaga és az alábbi cikkek:
Dudás Katalin (2004/2005): Környezetbarát termékfejlesztés, Marketing & Menedzsment 2004/6-2005/1, 25-31
Kovács Anna (1999): Környezeti marketing, Marketing & Menedzsment, 1999/1, 47-51. oldal
Deák Barbara (2003): A környezetbarát termékjelölés gazdasági szerepe, Vezetéstudomány, 2003, 03. szám, 33-42.old
Dr. Majláth Melinda (2011): A környezetbarát marketing-mix kialakításának kérdései, in Vállalkozásfejlesztés a XXI. században, tanulmánykötet, szerk. Dr.
Nagy Imre Zoltán pp.19-37.ISBN 978-615-5018-18-3
Ajánlott irodalom: Alitisz Ágnes, Somogyi Ferenc (2001): Az ember- és környezetbarát termékek piacra lépésének lehetõségérõl, Marketing Menedzsment, 2001/3.
Csurgó Bernadett (2002): Környezet és társadalom A Magyar Szociológiai Társaság 2001. évi közgyûlése és konferenciája, Szociológiai Szemle, 2002/1.
177-186.
Gulyás Emese (2002): Tudatos vásárlói döntések, Kukabúvár, 2002, VIII. évf., 4. szám
Lipi Szabolcs (2000): A 2000. év fogyasztói társadalma – egy szcenárió utóélete. Marketing & Menedzsment, 2000/5. 45-49.
Majláth Melinda: A környezetbarát terméktulajdonság fontossága a fogyasztói döntésekben – egy empirikus kutatás eredményei; Vezetéstudomány, 2009.
február
Lipi Szabolcs (2000): A 2000. év fogyasztói társadalma – egy szcenárió utóélete. Marketing & Menedzsment, 2000/5. 45-49.
Náray-Szabó Gábor (1999): Fenntartható fejlõdés-fenntartható fogyasztás, Természet Világa, 130. évf. 12. szám. 1999 dec, 531-534. old.
Németh Patrícia (1999, a): Ökomarketing a 21. század küszöbén (I. rész), Marketing & Menedzsment, 1999/1. 41-45. oldal
Németh Patrícia (1999, b): Ökomarketing a 21. század küszöbén (II. rész), Marketing & Menedzsment, 1999/2. 23-28. oldal
Román Balázs: Zöldre festve – környezettudatos marketingstratégiák, Kreatív, XI. évf. 6. szám, 2002.
Székely Mózes (2002): A globális problémák és a környezet, Szociológiai szemle 2002/3. 116-134. old.