Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Majláth Melinda;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Alapvetõ közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A
mikroökonómia kapcsolatrendszereinek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértése, a gazdasági kérdésekben való eligazodás
segítése. a gazdasági ismeretek elsajátítása révén a mûszaki- és természettudományok társadalmi hatásainak megismertetése. A tantárgy elõkészíti és
megalapozza az alkalmazott gazdaságtudományi tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félév során 2 házi feladattal 20 pont szerezhetõ, amely beleszámít a vizsgateljesítménybe.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A közgazdaságtan alapkérdései. A közgazdasági gondolkodás rövid története.
A határhaszon elmélet kialakulása, legfontosabb kategóriái, összefüggései. (Gossen I., Gossen II. Marshall-kereszt)
A mikroökonómia alapfogalmai, egyszerûsítõ feltételezései. A fogyasztói magatartás vizsgálata. Közömbösségi görbék.
2. A A fogyasztó összhasznának maximalizálása. Költségvetési egyenes, optimalizáció. A kereslet ár-, keresztár- és jövedelemrugalmassága
Termelõi magatartás. A termelés technikai összefüggései.
Költségek és profitok. Rövid- és hosszútávú költségfüggvények.TL eszközök bemutatása. Reklám a nyomtatott sajtóban – hirdetés tervezése, hatékonyság elemzés. Kültéri reklámhordozók
3. Piaci szerkezetek. Kompetitív vállalat kínálati magatartása.
A tiszta monopólium profitmaximalizálása. Holtteher veszteség
4. Természetes monopóliumok. Monopolista verseny. Árdiszkrimináció.
Termelési tényezõk piaca. Erõforrások kereslete és kínálata. Munkapiac.
Tõkepiac. (Tõke, kamat, befektetés). Értékpapírpiac. Természeti erõforrások. (Föld, földjáradék.)
5. Monopolhatások az erõforrások piacán.
Külsõ gazdasági hatások.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Írásbeli vizsga: idõtartama 60 perc. Az elérhetõ pontszám 80. Az értékelésnél a házi feladatokkal megszerezhetõ 20 pont és a vizsgán elérhetõ 80 pont összege, tehát 100 pont tekinthetõ a maximumnak. Az érdemjegyek a következõképpen alakulnak. 0-50 pont (1); 51-62 pont (2); 63-74 pont (3); 75-86 pont (4); 87-100 pont (5)
Szóbeli vizsgára nincs lehetõség, az írásbeli vizsgadolgozatra kapott érdemjegy maga a vizsgajegy.
 
Kötelező irodalom: Horváth I. - Láhm Sz. - Medve A: Mikroökonómia Szemelvénygyûjtemény 2001.
Elek E-Tóth G. - Véghné dr. Vörös M.: Mikroökonómia Példatár
Ajánlott irodalom: Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2000