Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: német Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Virágh Tibor Oktatók: Dr. Krepler Erzsébet;
 
Előtanulmányi feltételek: Német alap C vagy belsõ szintfelmérõ vizsga
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Megismerkedni a gazdasági szakmai német nyelv alapjaival, gyakorlati, mindennapi szituációkon, és egyes alapvetõ elméleti témakörökön keresztül, és az
ehhez szükséges nyelvtani ismeretek elmélyítése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félév során 2 db 60 perces ZH-t kell írni, melyek anyaga lefedi a teljes félév anyagát. Az elégséges érdemjegyhez 60 %-os teljesítmény szükséges. Elégtelen
ZH egyszer pótolható. Kisdolgozatok is irathatók. A hallgatók szóbeli beszámolása referátumok formájában történik.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Einführung in den Alltag der Wirtschaft
2. Die Bewerbung, der Lebenslauf
3. Das Bewerbungsschreiben
4. Das Vorstellungsgespräch
5. Das Präsentieren von Grafiken und Tabellen
6. Die geschäftliche Verhandlung
7. Klausur
8. Unternehmensformen
9. Markt und Marktwirtschaft
10. Messen und Ausstellungen
11. Europäische Union
12. Steuern
13. Klausur
14. Zusammenfassung, Wiederholung, Übungsstunde
 
Kötelező irodalom: Az oktató által összeállított, és a kurzus résztvevõinek megküldött német nyelvû anyag.
Ajánlott irodalom: Olaszy Kamilla-Pákozdiné Gonda Irén: Neue Wirtschaftsthemen; Bajkó-Pintér-Polákovits-Tefner: Bausteine Oeconom; Schritte - international im Beruf
(Hueber), Kommunikation in der Wirtschaft (Goethe-Institut, Fraus, Cornelsen)