Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 7
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Kasza Jenõ; Dr. Lehotai László;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 8
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Az elõzõ félév ismeretanyagára alapozva, a projekttel, projektmenedzsmenttel kapcsolatos fogalmak áttekintése, projektfeladat kidolgozásának gyakorlása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyik (részbeszámolók,stb.)
Folyamatosan, Projekt feladat készítése, konzultáció.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A projekt fogalma. A projektmenedzsment fogalma, feladatai. A projektjellemzõ ismérvei.
A projekt életciklusának fázisai. Tervezési fázis. Definíciós fázis. Termelési fázis. Kivitelezési fázis. Átviteli fázis. A projekt kudarcának okai.
A team munka szerepe a projekt menedzsmentben.
Projekt technikák.
Projekt szervezetek.
A projekt feladatok értékelése.
Gyakorlat: az elméleti alapokra építve projekt feladat kidolgozása.
2. A tematikában összefoglalt ismeretanyag áttekintése, a feladattal kapcsolatos konzultáció.
3. Feladatbeadás, a feladattal kapcsolatos konzultációk, értékelések, beszámolók. A félév értékelése, lezárása.
7.
 
Kötelező irodalom: Kasza J. Lehotai L. A menedzsment alapjai. Távoktatási jegyzet. BMF VMFK Bp. 2001
Aggteleki Bajna: Projekttervezés, projektmenedzsment. Közdok Rt. Bp. 1994
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítási módszere: összhangban van szak követelményeivel. A tantárgyfelelõs a bekövetkezett változások figyelembevételével gondoskodik
a tananyag folyamatos karbantartásáról.