Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Fábry Györgyné dr. Oktatók: Dr. Majláth Melinda; Dr. Medve András; Dr. Szekeres Valéria; Fábry Györgyné dr.; Tóthné Téglás Tünde;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG11ONC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Alapvetõ gazdasági összefüggések elsajátítása, a piaci szereplõk és döntéseiket befolyásoló tényezõk megismerése, a piacgazdaság mûködési
mechanizmusának áttekintése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Részvétel a TVSZ elõírásai szerint. Vizsgára bocsátás feltétele két „megfelelt” – az elérhetõ pontszám legalább 50 %-a - színvonalú zárthelyi dolgozat
megírása. A kurzus írásbeli vizsgával fejezõdik be
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés a piacgazdaságba: piac, piaci kategóriák, piaci törvényszerûségek, kereslet rugalmasság
2. Gyakorlat
3. Fogyasztói magatartás
4. Gyakorlat
5. Rövidtávú technikai és költségösszefüggések, költségfüggvények
6. Gyakorlat:
7. Költségek az elszámolhatóság szerint, költség- és profitfogalmak
8. Gyakorlat: 1. ZH
9. Piactípusok és vállalati magatartás
10. Gyakorlat
11. Termelési tényezõk piaca – földpiac, munkaerõpiac
12. Gyakorlat Tõkepiac
13. 2. ZH
14. Gyakorlat pót ZH
 
Kötelező irodalom: BMF, KGK, Közgazdaságtan mérnököknek Szemelvénygyûjtemény
Ajánlott irodalom: P.A.Samuelson – W.D.Nordhaus: Közgazdaságtan Akadémiai Kiadó Bp. 2005.
Hal R. Varian: Mikroökonómia középfokon KJK-Kerszöv. Bp., 2001.