Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Mérnök informatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Kiss Mariann; Tóthné Téglás Tünde;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 3 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Alapvetõ közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A
gazdaság makro jelenségeinek, kapcsolatrendszereinek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértése, a gazdasági kérdésekben
való eligazodást segítése. A gazdasági ismeretek elsajátítása révén a mûszaki- és természettudományok társadalmi hatásainak megismertetése. A tantárgy
elõkészíti és megalapozza az alkalmazott gazdaságtudományi tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Az elõadásokon és a gyakorlatokon a részvétel kötelezõ
- Az elõadásokon és a gyakorlatokon a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
- Két dolgozat megírása 8. és a 13. héten.
- Pótlás a 14. héten azok számára, akik a fenti idõpontban dolgozatot nem írták meg, vagy nem szerezték meg az elégséges jegyhez szükséges
pontszámot.
- Azok számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket a pótlás nem engedélyezett.
- A dolgozatokkal szerzett pontok értékelése a megszerzett pontok %-ában
0-50% elégtelen
51-61% elégséges
62-73% közepes
74-85% jó
86-100% jeles
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Mikroökonómiai alapfogalmak.
A piac és a piaci szereplõk jellemzése.
Termelési lehetõségek határa. A piac és a piaci szereplõk jellemzése. A kereslet és kínálat jellemzõi. Piaci mechanizmusok és állami beavatkozás. A kereslet árrugalmassága
2. Fogyasztói magatartás és kereslet
A fogyasztói magatartás elemzése. A fogyasztói preferenciarendszer és jellemzõi. A hasznossági függvény. A közömbösségi görbe. A költségvetési egyenes. Egyensúlyi helyzet. Az ár- és jövedelemváltozás hatása az egyensúlyi helyzetre. Jövedelem-és keresztárrugalmasság.
3. A vállalat és a termelõi szervezet
Vállalat, vállalkozás, vállalkozási formák. A termelés technikai és gazdasági összefüggései. A termelés költségei. A költségek csoportosítása, költségfüggvények.
4. Piaci szerkezet és vállalati magatartás I.
A piactípusok jellemzõi. A verseny jellege és formái különbözõ piactípusok esetén. Vállalati magatartás (optimális kibocsátás) tökéletes versenyhelyzetben és monopolpiacon.
5. Piaci szerkezet és vállalati magatartás II.
Vállalati magatartás monopolisztikus verseny és oligopol piac esetén. A játékelmélet fogalma, fõbb játéktípusok. Az egyensúlyi helyzetek fajtái.
6. Termelési tényezõk piaca
A termelési tényezõk piacának jellemzõi. A tõkepiac sajátosságai. A reáltõke értékelésének különbözõ módjai. A munkapiac sajátosságai. Az értékpapírpiac jellemzõi, szerepe.
7. Zárthelyi dolgozat I. (max. 40 perc)
8. 8. Makrogazdasági alapfogalmak és folyamatok
A makroökonómia alapösszefüggései, alapfogalmai. A makrogazdasági szereplõk jellemzõi. A makrogazdasági teljesítmények mérése, fõbb mutatói, a mérés problémái. Makrogazdasági körforgás, a jövedelemáramlás számviteli modellje.
9. Pénz és bankrendszer
A pénz és a pénzhelyettesítõk; pénzfunkciók. Pénzteremtés a modern bankrendszerben. Pénzkereslet és pénzkínálat.
10. Egyensúly és egyensúly-hiány a makrogazdaságban
A fogyasztási kereslet tényezõi, az egyensúlyi jövedelem kialakulásának folyamata. A pénzkínálat szabályozása kétszintû bankrendszerben. Az infláció. Az infláció okai, költségei, típusai. Stagfláció és defláció. A munkanélküliség típusai, mérése. A foglalkoztatottság, a foglalkoztatási válság.
11. Növekedés és ciklikusság
Gazdasági növekedés fogalma, a növekedés feltételei. A növekedés tényezõi, csoportosításuk. A munkával kapcsolatos növekedési tényezõk és szerepük a kibocsátás növelésében. A tõkével kapcsolatos növekedési tényezõk és szerepük. A technikai haladás szerepe a gazdasági növekedésben.
Gazdasági ciklusok. Az akcelerátor és a multiplikátor-hatás.
12. Az állam gazdasági szerepe
A gazdaságstabilizáció és gazdaságpolitika lényege. Az állam feladatai tiszta piacgazdaságban. Az állami beavatkozás a vegyes gazdaságokban. Az állami beavatkozás eszközrendszere. Az állami tulajdon. Költségvetési politika, monetáris politika lényege és eszközei.
13. Nemzetközi gazdasági kapcsolatok.
A külkereskedelem elõnyei. Az állam szerepe a külkereskedelem alakításában. A gazdasági nyitottság. Nemzetközi pénz- és tõkeáramlás, nemzetközi fizetési mérleg; hatása a nemzetgazdaságokra.
Zárthelyi dolgozat II. (max. 40 perc)
14. Zárthelyi dolgozatok pótlása (max. 80 perc)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
félévközi jegy
 
Kötelező irodalom: Bácsi Rózsa – Medve András: Közgazdaságtan mérnököknek
Szemelvénygyûjtemény BMF KGK 2002
Ajánlott irodalom: Elek-Tóth-Véghné: Mikroökonómiai példatár, BMF KGK 2003