Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Nagy Imre Zoltán Oktatók: Dr. Bencsik Mária;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVKGS12NK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A mûszaki menedzser szakos hallgatók elsajátítsák, mindazokat a modern pénzügyi, banki, tõzsdei, adóelméleti és finanszírozási ismereteket és módszereket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a menedzsment döntések pénzügyileg megalapozottak legyenek.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyi 13 oktatási héten (aláírás feltétele.)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A pénztörténeti szakaszok jellemzõi, az aranypénz és helyettesei
2. A modern pénz lényege és funkciói, a hitelpénz teremtés mechanizmusa
3. A pénz idõértéke: jelenérték, jövõérték, nettó jelenérték
4. A speciális pénzáramok: örökjáradék, évjáradék (annuitás)
5. A pénzügyi intézményrendszer felépítése, szerepe, allokációs mechanizmusa. A pénzügypolitika: a monetáris és a fiskális szabályozás eszközei
6. A bankrendszerek jellemzõi, a MNB funkciói, a KB-ok szerepe
7. A bankügyletek: passzív, (betétgyûjtés) aktív, (hitelügyletek) és váltóügyletek
8. A speciális finanszírozási formák: a lízing, a faktoring, és a forfetirozás
9. A pénzforgalom lebonyolításának módozatai
10. A pénzügyi piacok jellemzõi, szereplõi, fõ instrumentumai, ügyletei. A tõzsde
11. A származékos ügyletek: forward, futures, opciós
12. A kockázat- és hozamszámítások a pénzügyi piacokon
13. A beruházási és finanszírozási döntések kölcsönhatása. A finanszírozási stratégiák
14. Az államháztartási rendszer, a magyar adó-és TB. rendszer fõ ismérvei. A nemzetközi pénzügyek története és intézményei
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja: írásbeli példa megoldások és technikai minimum teszt +szóbeli
 
Kötelező irodalom: Dr. Bencsik Mária, Dr. Elek Erzsébet, Gombaszögi Ildikó, Sütõ Kinga: Pénzügyi ismeretek c. jegyzet. BMF. KGK. 4013. Bp. 2005.
Dr. Elek Erzsébet, Gombaszögi Ildikó: Pénzügyi feladatok. BMF. KGK. 4011. Bp. 2003.
Ajánlott irodalom: Magyar Gábor: Pénzügyi navigátor Juvent Kiadó Bp.2001.
 
Egyéb segédletek: Pénzügyi fogalomtár, Pénzügyi ismeretek (floppyn) KGK Vállalkozásmenedzsment Intézet kiadványa
Dr. Bencsik Mária: Modern pénzügy fejezetek. Oktatási segédlet. BMF. KGK. SZVI. Elektronikus jegyzet. 2005.