Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 15
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes;
 
Előtanulmányi feltételek: A szakdolgozat valamint a szakdolgozatot konzultáló oktató aláírásával igazolt kísérõlap és feladatlap legkésõbb vizsgaidõszak elsõ napjáig történõ leadása.
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): aláírás
 
Oktatási cél: A szakdolgozat olyan írásbeli, összetett, egyéni, gyakorlatorientált feladat, amely a hallgató tanulmányaira támaszkodva, konzulens irányításával egy félév
alatt elvégezhetõ és igazolja azt, hogy a hallgató kellõ jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, és képes a témához
kapcsolódó szakirodalom feldolgozására, az elõzmények, az elvégzett munka és az eredmények szakszerû összefoglalására. A szakdolgozatnak
tartalmaznia kell a hallgató által készített, gyakorlatban felhasználható önálló elemzést, számításokat, a felvetett problémához kapcsolódóan, valamint a
témához illeszkedõ és elvárt szakirodalom ismertetését, melyekre alapozva képes meghozni a szakmai következtetéseit. A szakdolgozat sikeres
megírásával a hallgató tanúbizonyságot tesz a szakmája mûveléséhez szükséges alkalmasságáról.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Folyamatos egyeztetés és konzultáció a belsõ konzulenssel.
- Folyamatos munka a félév során, és a munkának a bemutatása a belsõ konzulens felé.
- Határidõre történõ dolgozat leadás a szükséges nyomtatványokkal együtt, megadott formátumban
FIGYELEM:
- A konzultációk (min. 4 alkalom) elmulasztása miatt a szakdolgozat beadása megtagadható!
- A határidõk be nem tartása estén a hallgató törlésre kerül, és a tantárgyat újra fel kell venni, illetve az új határidõknek megfelelõen kell eljárni.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 2013 február-A regisztrációs héten, illetve legkésõbb a szorgalmi idõszak elsõ hetében ismételt kapcsolatfelvétel az belsõ konzultációs feladatokat elvégzõ oktatóval, a téma egyeztetése, pontosítás, és a dolgozat témavázlatának véglegesítése.
2. 2013. február 22.-A témavázlat leadása a GTI titkárságán (téma pontos címe, a dolgozat tartalmi vázlata) – az ehhez szükséges nyomtatvány a honlapon megtalálható!
3. 2013. február - május-Folyamatos konzultációk a konzulenssel.
FIGYELEM: a belsõ konzulenssel a hallgatónak minimum négy alkalommal kell találkoznia (HAVONTA EGY ALKALOMMAL), amikor bemutatja munkáját, és megbeszélik a további haladási irányt.
A KONZULTÁCIÓKON VALÓ MEG NEM JELENÉS MIATT A SZAKDOLGOZAT BEADÁSA MEGTAGADHATÓ!
4. 2013. május elsõ hete-A külsõ bíráló adatlapjának leadása a GTI titkárságán. A bíráló személyét a konzulenssel elõre egyeztetni kell, és csak a konzulens jóváhagyásával jelölhetõ ki a külsõ bíráló személye. A bíráló felsõfokú végzettséggel kell hogy rendelkezzen, valamint a témában
5. 2013. május 2.-17-A végleges dolgozat bemutatása a konzulensnek. Itt már csak kisebb módosításokra van lehetõség.
6. 2013. május 13.-A konzulensi napló leadásnak határideje!
A KONZULENS ÁLTAL ALÁÍRT NAPLÓ HIÁNYÁBAN A HALLGATÓ LETILTÁSRA KERÜL!
7. 2013. május 15.-A szakdolgozat leadása a GTI titkárságán a megadott formai követelményeknek megfelelõen (a követelmények részletesen megtalálhatók az intézet honlapján).
Jelentkezés a záróvizsgára.
8. 2013. június-Államvizsga
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
aláírás
 
Kötelező irodalom: A konzulens által kijelöltek, illetve a saját kutató munka során talált más források!