Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, megismertetni a hallgatókat a beruházások finanszírozási lehetõségeivel a magánforrásoktól kezdve az uniós forrásokig. A tantárgy három
oldalról közelíti meg a lehetséges finanszírozási módokat. Saját erõbõl történõ finanszírozási források témakörében megismerkednek a hallgatók a
hatékony pénzügyi tervezés technikáival, a tervezést segítõ elemzési módszerekkel, és a kötvénykibocsátás szabályaival. A banki, pénzügyi piaci források,
garanciák témakör a leginkább ismert, és a legelterjedtebb tõkeszerzési formával foglalkozik, megismertetve a tantárgy hallgatóival a hitelezési folyamat
szakaszait és buktatóit, a hitelkérelem összeállításának és elbírálásának menetét, valamint a kölcsönforrások bemutatása után ismerteti a bankgarancia
fogalmát, igénylésének mentetét. Az állami és EU-s források témakörben megismerkedhetnek a hallgatók az állami támogatások formáival, a támogatott
hitelkonstrukciókkal, az állam által nyújtott garanciákkal, valamint az Európai Uniótól származó forrásokkal, finanszírozási lehetõségekkel
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Az elõadásokon és a gyakorlatokon a részvétel KÖTELEZÕ, a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
- Két dolgozat megírása a 7. és a 13. héten minimum 50%-os szintre.
- Házi dolgozat elkészítése (2 fõs csoportokban) legkésõbb a szorgalmi idõszak 7. hetéig, annak elfogadása, és a gyakorlaton való prezentálása.
- A házi dolgozatok prezentálására a 8. héttõl kerül sor a gyakorlatokon!
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A projektfinanszírozás makrogazdasági környezete.
2. A projektek fogalma, a projektfinanszírozás fogalma. A sikeres projektfinanszírozás tényezõi.
3. Projektek kialakítása és menedzselése. A projekttársaság.
4. A projektek pénzügyi tervezésének alapjai, a pénzügyi terv kidolgozása. Pénzügyi modellezés.
5. A projektfinanszírozás csatornái
Hitel- és kötvénypiaci alapfogalmak, a két forma hazai sajátosságai.
6. PPP. Közbeszerzés.
7. ELSÕ ZÁRTHELYI DOLGOZAT
8. A hitelezõkkel való együttmûködés.
9. A projekt megállapodás során tisztázandó kérdések
10. Projektszerzõdések – fõ- és kiegészítõ szerzõdések
11. Finanszírozási kockázatok. Garanciaintézmények szerepe és az állami szerepvállalás a projektek finanszírozásában. Projektkockázatok becslése.
12. A projektfinanszírozás jövõje, és a lehetséges változások.
13. MÁSODIK ZÁRTHELYI DOLGOZAT
14. ZÁRTHELYI DOLGOZATOK PÓTLÁSA
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A házi dolgozat elkészítése és prezentálása a félév teljesítésének feltétele. A házi dolgozat elkészítésének elmaradása esetén a hallgatótól az érdemjegy
megtagadható. A zárthelyi dolgozatok pótlása a 14. héten lehetséges azok számára, akik a kijelölt idõpontokban a dolgozatokat nem írták meg, vagy nem
szerezték meg az elégséges jegyhez szükséges pontszámot. Azon hallgatók számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket a
pótlás nem engedélyezett.
A félévközi követelmények számítása:
- 35% - 1. zárthelyi dolgozat (35 pont),
- 35% - 1. zárthelyi dolgozat (35 pont),
- 10% - beadandó dolgozat (10 pont),
- 20% prezentáció (10 + 10 pont)
A félévközi teljesítmény értékelése:
- 0 – 50 %: elégtelen (1);
- 51 – 62 %: elégséges (2);
- 63 – 74 %: közepes (3);
- 75 – 86 %: jó (4);
- 87 – 100 %: jeles (5).
 
Kötelező irodalom: - Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes: Projektfinanszírozás, egyetemi jegyzet, ÓE-KGK (elektronikus tananyag)
Ajánlott irodalom: - E.R. Yescombe: A projektfinanszírozás alapjai, PANEM, 2008
- Hitelügyletek – A bankárképzõ felsõfokú bankszakmai kurzusának távoktatási anyaga, Nemzetközi Bankárképzõ Központ, 1995.
- Sóvágó Lajos: Hitelbírálat, UNIÓ KIADÓ, 2001.
- Baka Istvánné – Bánfi Tamás – Sulyok-Pap Márta: Pénzügytan II. SALDO, 1994.