Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Lehotai László;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTVG111NK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
ZH
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Változások fõbb indítékai és megvalósulásuk, a stratégiai és szervezeti kultúra összhangjának megteremtése. A környezethez való folyamatos alkalmazkodás követelményei. A világméretû változások megatrendjeinek figyelemmel kísérése.
2. A változás és a változtatás. Változásmenedzsment feladatai. Megközelítések-értelmezések. A változásmenedzsment mint az egyensúlyteremtés mûvészete. Vezetési stílusok és rendszerezésük A változás mint visszavonulás és megújulás.
3. A változásmenedzsment fejlõdésének szakai. A változásmenedzsment legfontosabb tényezõi a gyakorlatban. A munkakörnyezet és a szervezetek. Az ember egyéni szükségleteinek a Maslow-féle rendszerezése.
4. A szervezetet érõ környezet változások és kihívások (ökológiai kihívás, politikai-, társadalmi és kulturális kihívás, fogyasztói igények változásának és fejlõdésének új sajátosságai, gazdasági kihívások, mûszaki-technikai kihívások. Összhatás és következtetések.)
5. A változás kényszere. Külsõ indítékok: környezeti hatás. Belsõ indítékok és szervezeti válaszok. A változás, illetve a változtatás halaszhatatlanságának idõben történõ érzékelése mint vezetõi feladat.
6. A változások típusai. Radikálisan gyors, megelõzõ stb. a változásmenedzsment struktúrája. A változás ciklusa. Változás és tanulás. A változásmenedzselési folyamat felépítése, ütemezése.
7. A változásmenedzsment emberi tényezõi. A változásvezetéshez szükséges ismeretek és képességek. Különlegesen sokoldalú felkészültség követelménye.
8. A változásokkal, illetve változtatásokkal kapcsolatos ellenállások okai, természete. Esetleges megelõzésre való törekvés, lehetõségek vizsgálata.
9. A modellezés mint a változtatások menedzselésének alapvetõ módszere. Probléma-feltárás és a megismerés. Helyzetvizsgálat és az átvilágítás módszerei. Környezetelemzés fõbb módszerei.
10. A változásokat befolyásoló hatóerõk elemzése. A változtatási stratégiák kialakítása. Változtatási folyamatok gazdasági eredményének megítélése.
11. Változásmenedzsment modelljei. Folyamatmodellek. Általános folyamat modell és Kocsis József professzor folyamatmodellje.
12. Változások „szakaszoló”
Modelljei. A GE „Hétlépéses változásgyorsítási modellje”. A változás szakaszai, a változási ciklus Want-féle modellje.
13. Innovatív változások menedzselése. A válságmenedzsment a vállalkozási, szervezeti kultúra kialakításának és fejlesztésének menedzselése. A BPR vállalati folyamatok újraformálása. Vállalkozás az ötlettõl az újrakezdésig.
14. Nagy méretû szervezeti változások szervezésének modelljei a változásmenedzsment modelljeinek és módszereinek alkalmazása speciális esetekben. A siker és sikertelenség a változások menedzselésében.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A TVSZ-ben megadott lehetõség szerint, pótlás egy alkalommal, a vizsgaidõszak elsõ hetében.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga