Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Csatári András Oktatók: Dr. Csatári András;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Oktatási cél: Olyan alapvetõ jogi ismeretanyag elsajátítása, amely alapján a hallgatók számára lehetõvé válik a mai magyar jogrendszerben való eligazodás és
amelyet késõbbi tevékenységük során a gyakorlatban is alkalmazni tudnak (különös tekintettel az alkotmány- és polgári jogra).
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadások órarend szerinti látogatása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A jog kialakulása, fejlõdése, társadalmi szerepe. Állam és jog. A jog fogalma, a jogrendszer és a jogágak, a jogforrás.
2. A jogszabály fogalma, felépítése. A jogszabályok hierarchiája. A jogszabály érvényessége és hatályossága. A jogképesség fogalma, a jogalanyok. Jogalkalmazás.
3. Az Alkotmány helye és szerepe a magyar jogrendszerben. A jogállamiság. Az Alkotmány által szabályozott társadalmi viszonyok.
4. Az állami szervezetrendszer: az államhatalmi szervek, az államigazgatási szervek rendszere – feladataik, mûködésük.
5. Az igazságszolgáltatás és az ügyészségek, Az Alkotmánybíróság és az Állami Számvevõszék.
6. A polgári jog szabályozási tárgya, alapelvei. A polgári jogi jogviszony.
7. Vagyonjog: a tulajdonjogi jogviszony, a tulajdonjog megszerzése.
8. Vagyonjog: a közös tulajdon és a használati jogok
9. Kötelmi jog: a szerzõdéses jogviszony, a szerzõdések közös szabályai –
a szerzõdésjog alapelvei, a szerzõdés létesítése, módosítása.
10. Kötelmi jog: a szerzõdés módosítása, érvénytelensége, a szerzõdéses mellékkötelezettségek, a szerzõdés teljesítése, a szerzõdésszegés, a szerzõdéses jogviszony megszûnése.
11. Kötelmi jog : a polgári jogi kártérítési felelõsség
12. Gazdasági jog: a gazdasági jog helye a jogrendszerben, szerepe, jellemzõi. A gazdasági jog alanyai. A közhasznú szervezetek és az egyéni vállalkozás szabályai.
13. Társasági jog. A gazdasági társaságok közös szabályai – alapelvek, alapítási szabályok, a létesítõ okirat tartalmi elemei.
14. Társasági jog: a gazdasági társaságok szervezetére és mûködésére vonatkozó szabályok, a gazdasági társaságok megszûnése.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Félévközi jegy: írásbeli dolgozat, melynek idõtartama 60 perc. A feladatok az elõadás témáira épülnek. Szóbelire nincs lehetõség, a dolgozatra kapott érdemjegy maga a félévközi jegy.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga
 
Kötelező irodalom: Sárközy Tamás (szerk.): Üzleti jog (Typotex, 2008.)
Ajánlott irodalom: dr. Vass György: Jogi ismeretek (Budapest, 2006.)