Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: dr. Dedinszky Katalin Oktatók: Dr. Csatári András; Vámos Istvánné dr.;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 15
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Olyan alapvetõ ismeretanyag elsajátítása, amely a jogi alapismeretekre építve megismerteti a hallgatókat a gazdasági társaságokra és a cégalapításra
vonatkozó alapvetõ szabályokkal, amelyet késõbbi tevékenységük során a gyakorlatban is alkalmazhatnak.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A konzultációk órarend szerinti látogatása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A társasági (kereskedelmi) jog kialakulása, fejlõdése, korai társaságok. A társasági jog Magyarországon. A társasági jog jogági kapcsolatai.
A társasági jog alapelvei.
A gazdasági társaságok alapítása, nyilvántartásba vétele. Az elõtársaság. A non-profit gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok.
A gazdasági társaságok szervezetére, vezetõ tisztségviselõire vonatkozó szabályok, a társaság képviselete.
A gazdasági társaságok mûködése: határozatok felülvizsgálata, tag kizárása, kisebbségi jogok, választott bíráskodás.
2. A gazdasági társaságok törvényes mûködésének biztosítékai: felügyelõ bizottság, könyvvizsgáló, cégbírósági törvényességi felügyelet.
Befolyásszerzés más gazdasági társaságban. Az elismert és a tényeleges vállalatcsoport.
A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszûnése. Végelszámolás és felszámolási eljárás.
A gazdasági társaságok jogutódlással való megszûnése. Átalakulás, egyesülés (össze- és beolvadás), szétválás (ki- és különválás).
3. A jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra vonatkozó külön szabályok. A közkereseti és a betéti társaság.
A jogi személyiségû gazdasági társaságok. A korlátolt felelõsségû társaság.
(Az egyszemélyes kft.)
A jogi személyiségû gazdasági társaságok. A részvénytársaság: általános jellemzõi, alapítási ill. mûködési formái, a részvény, átalakulása, megszûnése. Az egyszemélyes rt.
A zártkörûen mûködõ részvénytársaság: kibocsátható részvények, a részvény-átruházás szabályai, a részvényesek jogai és kötelezettségei, szervezete, az alaptõke felemelése és csökkentése.
A nyilvánosan mûködõ részvénytársaság: kibocsátható részvények, alapítása, szervezete, az alaptõke felemelése és csökkentése.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga.
Elõvizsga lehetõsége a szorgalmi idõszakban.
A vizsgafeladatok az elõadások témáira épülnek.
 
Kötelező irodalom: Sárközy Tamás (szerk.).: Vállalati jog, Typotex 2008
Ajánlott irodalom: 1991. évi XLIX. Törvény a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról
2006. évi IV. törvény. A gazdasági társaságokról
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
2007. évi LXI. törvény A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
szóló 2006. évi V. törvény és egyéb törvények módosításáról
Sárközy T. (szerk.): Társasági törvény, cégtörvény (HVG-ORAC 2006.)
Dr. Török Tamás: A társasági jog alapjai (HVG.Orac 2010.)