Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Gépészmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Velencei Jolán Oktatók: Dr. habil. Velencei Jolán (1-666-5214);
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 12 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tanuló képes legyen azonosítani a menedzsmentet kutató üzleti gondolkodókat, felismerni a menedzselés 21. századi kihívásait, megérteni a fenntartható
fejlõdéshez szükséges innovatív hangulat szükségességét.
Az elõadások célja az új fogalmi keretek bemutatása, az új fogalmak tudatosulásának és saját kontextusba helyezésének segítése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás megszerzésének feltétele egy reflektív esszé megírása és leadása az utolsó óráig.
órára.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. "KISZÁMÍTHATÓ REND VS. KISZÁMÍTHATATLAN REND”
A józanésszel alkotott folyamatok különbözõ eredményekre vezethetnek, néha váratlan sikerrel, gyakran kudarccal is végzõdhetnek.
2. "INTEGRÁLTSÁG VS. DIFFERENCIÁLTSÁG”
az integrált és a differenciált emberek másként lojálisak a tudásmegosztó közösségekhez
3. "TÉNYEK VS. TÖRTÉNETEK”
a vállalatokban fellelhetõ sztorik sokkal többet árulnak el a vállalatról, mint bármilyen jelentés.
4. I"KELLÉKEK VS. GONDOLKODÁS”
ahol validálni kell, ott nem sokat segíthetnek a kellékek
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
esszé: 10 pont
írásbeli vizsga: 20 pont
maximálisan 30 pont érhetõ el
értékelés:
0-14: elégtelen (1); 15-18: elégséges (2); 19-22: közepes (3); 23-26: jó (4); 27-30: jeles (5)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Baracskai Zoltán, Velencei Jolán: Profi stratéga. eMentor Média, Budapest, 2011. (az elõadáshoz kapcsolódó fejezetek)
az elõadások letölthetõ diái
Ajánlott irodalom: C.K. Prahalad: Új menedzsment-paradigmák felé. Alinea Kiadó. 2009.
Henry Mintzberg: A menedzsment mûvészete. Alinea Kiadó. 2010.
www.thinkers50.com; www.ted.com;
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõsnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve és a számonkérés módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési
követelményekkel, ugyanakkor a változó igényeknek is megfeleljen.