Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Velencei Jolán Oktatók: Dr. habil. Velencei Jolán (1-666-5214);
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 10 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tanuló képes legyen felismerni az információs túlterheltséget és alulterheltséget, megérteni az IT alkalmazások területének változásait, és ennek hatásait
az üzleti folyamatokra.
Az elõadások célja az új fogalmak bemutatása, az új fogalmi keret tudatosulásának segítése.
A laborok célja, hogy a tanuló képes legyen az új fogalmak segítségével keresni az interneten, a friss tudásokat kontextusba helyezni, és azt a social media
segítségével megosztani.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félévközi jegy megszerzésének feltétele a ZH sikeres megírása, a gyakorlaton az új fogalmak vizualizálása, tudástérkép készítése

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. EA: szoftverpiac (adatok bûvöletében, üzleti folyamatok), felkészülés a labor-munkára
LAB: keresés a legbefolyásosabb üzleti gondolkodók listáján (thinkers50.com)
2. EA: ingyenesség (koppintások, béta verzió)
LAB: ajánlott elõadások és weboldalak megtekintése
3. EA: tudásvizualizáció (fogalmak taxonómiája, tudástérképek)
LAB: tudástérképek rajzolása, prezentálása
4. EA: bõség (pazarlás, ajánlások kora)
LAB: ajánlott elõadások és weboldalak megtekintése, ZH írása
5. EA: e-tanulás (e-tananyag, multimédia)
LAB: üzleti e-tananyagok vizsgálata, pót ZH, évközi jegy megállapítása
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
ZH: 20 pont
a labor-munkák eredménye, tudástérkép készítése (értékelés két alkalommal): 10 pont
maximálisan 30 pont érhetõ el
értékelés:
0-14: elégtelen (1); 15-18: elégséges (2); 19-22: közepes (3); 23-26: jó (4); 27-30: jeles (5)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
félévközi jegy
 
Kötelező irodalom: Dr. Velencei Jolán: Üzleti informatikai alkalmazások (elektronikus jegyzet) 2. és 5.-8. fejezetei
az elõadások letölthetõ diái

Ajánlott irodalom: Anderson, Chris: Ingyen! A radikális árképzés jövõje
Girard, Bernard: A menedzsment forradalma (A Google modell)
Isaacson, Walter: Steve Jobs életrajza

www.thinkers50.com; www.ted.com; www.slideshare.net; www.prezimagyarul.hu; http://cmap.ihmc.us/;
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárggyal kapcsolatban évenként oktatói felülvizsgálat történik, melynek során figyelembe vesszük a tudásátadás hatékonyságát, illetve a hallgatói és a
végzettek által adott vélemények kiértékelésébõl származó információkat. Az értékelés alapján a tárggyal kapcsolatos fejlesztési akciók indíthatók, melynek
területei
- a tudásátadás módszere,
- a tananyag tartalma,
- az elõadások és gyakorlatok egymásra épültsége.
A változtatásokról és azok eredményeirõl évenkénti értékelést végzünk, errõl feljegyzést készítünk és a bevált elemeket a szakfelelõs által szervezett
ütemezéssel a tantárgyi program részévé tesszük.