Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Velencei Jolán Oktatók: Dr. habil. Velencei Jolán (1-666-5214);
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tanuló képes legyen felismerni az információs túlterheltséget és alulterheltséget, megérteni az IT alkalmazások területének változásait, és ennek hatásait
az üzleti folyamatokra.
Az elõadások célja az új fogalmak bemutatása, az új fogalmi keret tudatosulásának segítése.
A laborok célja, hogy a tanuló képes legyen az új fogalmak segítségével keresni az interneten, a friss tudásokat kontextusba helyezni, és azt a social media
segítségével megosztani.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
a ZH sikeres megírása
legalább 10 laboron való aktív részvétel
tudásmegosztás a laborokon alakuló tudásplatformon
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. EA: szoftverpiac (adatok bûvöletében, üzleti folyamatok), felkészülés a labor-munkára
LAB: a hálózati tanulás platformjának kialakítása
2. LAB: keresés a legbefolyásosabb üzleti gondolkodók listáján (thinkers50.com)
3. EA: netokrácia (élet a hálón, az új tudás validálása)
LAB: ajánlott elõadások és weboldalak megtekintése
4. LAB: tudásmegosztás a létrehozott oldalakon
5. EA: ingyenesség (koppintások, béta verzió)
LAB: ajánlott elõadások és weboldalak megtekintése
6. LAB: keresés az új fogalmakra, a terület gurujára: az új fogalmi keret kontextusba helyezése, megosztása
7. EA: tudásvizualizáció (fogalmak taxonómiája, tudástérképek)
LAB: tudástérképek rajzolása
8. LAB: tudástérképek rajzolása és prezentálása
9. EA: figyelemszegénység (szenvedélyes amatõrök, „nem-tetszik”)
LAB: ajánlott elõadások és weboldalak megtekintése
10. LAB: szóbeli beszámolók, tudásmegosztás a létrehozott oldalakon
11. EA: bõség (pazarlás, ajánlások kora)
LAB: ajánlott elõadások és weboldalak megtekintése, szóbeli beszámolók
12. LAB: ZH írása
13. EA: e-tanulás (e-tananyag, multimédia)
LAB: üzleti e-tananyagok vizsgálata
14. LAB: pót ZH, évközi jegy megállapítása
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
ZH: 20 pont
szóbeli beszámoló: 5 pont
a labor-munkák eredménye (értékelés három alkalommal): 15 pont
maximálisan 40 pont érhetõ el
értékelés:
0-20: elégtelen (1); 21-25: elégséges (2); 26-30: közepes (3); 31-35: jó (4); 36-40: jeles (5)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
1 ZH, 1 szóbeli beszámoló és labor-munkák
 
Kötelező irodalom: Dr. Velencei Jolán: Üzleti informatikai alkalmazások (elektronikus jegyzet) 1., 2. és 4.-8. fejezetei
az elõadások letölthetõ diái

Ajánlott irodalom: Anderson, Chris: Ingyen! A radikális árképzés jövõje
Girard, Bernard: A menedzsment forradalma (A Google modell)
Isaacson, Walter: Steve Jobs életrajza

www.thinkers50.com; www.ted.com; www.slideshare.net; www.prezimagyarul.hu; http://cmap.ihmc.us/;

A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárggyal kapcsolatban évenként oktatói felülvizsgálat történik, melynek során figyelembe vesszük a tudásátadás hatékonyságát, illetve a hallgatói és a
végzettek által adott vélemények kiértékelésébõl származó információkat. Az értékelés alapján a tárggyal kapcsolatos fejlesztési akciók indíthatók, melynek
területei
- a tudásátadás módszertana,
- a tananyag tartalma,
- az elõadások és gyakorlatok egymásra épültsége.
A változtatásokról és azok eredményeirõl évenkénti értékelést végzünk, errõl feljegyzést készítünk és a bevált elemeket a szakfelelõs által szervezett
ütemezéssel a tantárgyi program részévé tesszük.