Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Velencei Jolán Oktatók: Dr. habil. Velencei Jolán (1-666-5214);
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 12
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tanuló képes legyen leírni az üzleti döntések alapfogalmait, megmagyarázni, miként gyorsíthatók a döntések és megérteni, miként használhatók a
szakértõrendszerek az üzleti döntésekben.
Tudásbázisok építésével képes legyen egy rutin és egy eredeti döntési dilemma megmagyarázására és a döntési javaslat elfogadtatására. A döntéstan friss
forrásainak feldolgozásával és megvitatásával az új fogalmakat saját kontextusába tudja helyezni.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1 ZH
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A döntéshozatal története, döntéselméleti alapfogalmak, a racionalitás és az irracionalitás határán
2. A döntésképesség feltételei, a döntési helyzet észlelésének csapdái, a döntéshez szükséges tudás típusai
3. Vezetõi és menedzseri döntések tudásbázisú szakértõ rendszerrel való támogatása, a modellezés gondjai
4. Az üzleti döntésekhez szükséges tudásmegosztás lehetõségei (Social Media)
ZH írása
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
ZH: 25 pont
értékelés:
0-13: elégtelen (1); 14-16: elégséges (2); 17-19: közepes (3); 20-22: jó (4); 23-25: jeles (5)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
sikeres ZH írása
 
Kötelező irodalom: Baracskai Zoltán, Velencei Jolán: Követõ nélkül nincs vezetõ. Myrror Média, Budapest, 2004.
Szeghegyi Ágnes, Velencei Jolán: Üzleti döntéshozásra alkalmas tudásalapú döntéstámogató rendszerek. BMF, 2003. [http://kgk.uni-
obuda.hu/sites/default/files/VSZjegyzet.pdf]
Ajánlott irodalom: Ariely, Dan: Kiszámíthatóan irracionális. A racionálisnak vélt döntéseinket alakító rejtett erõkrõl. Gabo Könyvkiadó, 2011.
Gladwell, Malcolm: Ösztönösen. A döntésrõl másképp. HVG Könyvek, 2005.
Iyengar, Sheena: A választás mûvészete. HVG Könyvek, 2010.
March, James G.: Bevezetés a döntéshozatalba. Panem Kiadó, 2000.
Simon, Herbert A.: Korlátozott racionalitás. KJK Budapest. 1982.
 
Egyéb segédletek: elõadások letölthetõ diái (a Vállalkozásmenedzsment Intézet honlapjáról)
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõsnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési
követelményekkel.