Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Láhm Szilvia;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG12GNB
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Alapvetõ közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A makro- és mikroökonómiai jelenségek, kapcsolatrendszerek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértését, a gazdasági kérdésekben való eligazodást segítjük. A tantárgy elõkészíti és megalapozza az alkalmazott közgazdasági tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félév folyamán 1 db zárthelyi dolgozat megírására kerül sor a 11. héten. A félévi aláírás (vizsgára bocsátás) feltétele a dolgozat eredményes (legalább 50%) megírása. Ennek hiányában a félév nem ismerhetõ el.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A makroökonómia fõ kérdései, rövid története.
2. A makrogazdaság teljesítményének mérése. Makrogazdasági körforgás.
3. A jövedelem és fogyasztás, fogyasztás és megtakarítás összefüggései. (Fogyasztási és megtakarítási függvények)
4. A makrokeresleti függvény levezetése. (Fogyasztási és beruházási kereslet, multiplikátor hatás, egyensúlyi jövedelem, árupiaci összkereslet, makrokeresleti függvény.)
5. Makrokínálati függvény levezetése. (Makroökonómiai termelési függvény, munkapiac, munkanélküliség, keynesi munkapiac, aggregált kínálat függvénye)
6. Keynes makroökonómiai egyensúly modellje. A kibõvített (három szektoros) keynesi modell.
7. Pénz, a modern pénzrendszer. Pénzpiac, pénzpiaci egyensúly. Az IS – LM modell.
8. Gazdasági növekedés. (A növekedés tényezõi, humán tõke elméletek, Jánossy trendvonal-elmélete, növekedési szakaszok, sajátosságok, típusok.)
9. Ciklikusság. (A ciklusok osztályozása, a klasszikus konjunktúra-ciklus sajátosságai, szakaszai, alsó-felsõ fordulópont, akcelerátor-, multiplikátor-elv)
10. Infláció, infláció és munkanélküliség
11. Zárthelyi dolgozat.
12. Koordináció, koordinációs mechanizmusok. Az állam szerepe a gazdaságban.
13. A vegyes gazdaság. A globális kereslet szabályozása. A fiskálisok és a monetárisok vitája. „Keverék” politika.
14. A jóléti állam. A jóléti állam „válsága”.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: Ismétlõ javítóvizsga díj befizetése ellenében a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapján egyetlen alkalommal az oktató által kijelölt idõpontban teljesíthetõ a félévközi követelmény. A pótlás írásbeli, a teljes félévi tananyagot felöleli, eredményesnek akkor tekinthetõ, ha az elért pontszám eléri az összpontszám 50%-t).
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja: Írásbeli vizsga; idõtartama 60 perc.
A feladatok megoldásának értékelése pontozással történik. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegûek. A sikeres vizsga érdemjegye a következõképpen alakul:
50 % alatt: elégtelen (1); 50-62,5 %: elégséges (2); 62,5 – 75 %: közepes (3); 75 – 87,5 %: jó (4);
87,5 - 100 %: jeles (5).
Szóbeli vizsgára nincs lehetõség, az írásbeli vizsgadolgozatra kapott érdemjegy maga a vizsgajegy.

 
Kötelező irodalom: Horváth I. - Láhm Sz. – Medve A: Makroökonómia Szemelvénygyûjtemény 2004.
Véghné dr. Vörös Mária-Derecskei Anita-Horváth István: Makroökonómia példatár 2007
Ajánlott irodalom: Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2000