Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kóczy Á. László Oktatók: Dr. Kóczy Á. László; Kovácsné Bukucs Erzsébet;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A statisztika eszköztárának és gyakorlati alkalmazásának megismertetése. A mutatók képzésének, számításának bemutatása, elemzési technikák elsajátítása. A gazdasági élet különbözõ területeinek jellemzésére, elemzésére legalkalmasabb módszerek, mutatószámok megismertetése. A mintavételi, becslési módszerek bemutatása, elemzési technikák elsajátítása. Hipotézisvizsgálat. Bevezetés a két- és többváltozós regressziószámításba.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Aláírás megszerzésének feltételei:
A hallgató:
1. Részt vesz a gyakorlatokon (a TVSZ által megengedett hiányzáson kívül).
2. Legalább 1 zh-n részt vesz a szorgalmi idõszakban. (= az 1., a 2., vagy a pót-zh-n)
3. A két legjobban sikerült zh összpontszáma eléri az 50 pontot VAGY a pót zh eredménye eléri a 25 pontot VAGY a pót-pót zh eredménye eléri a 25 pontot.
4. Az egyéni tanrenddel rendelkezõ hallgatók csak az 1. feltétel alól kapnak felmentést.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Statisztikai sokaság, adat, mérés. Viszonyszámok I.: megoszlási, dinamikus és intenzitási viszonyszámok. Átlagok. Ismérv, ismérvek fajtái. Gyakorisági sorok és grafikus ábrázolásuk. Helyzetmutatók. Idõbeli ismérv szerinti elemzés (1-2. fejezet)
2. Sokaságok több ismérv szerinti elemzése (3. fejezet)
3. Fõátlagok (összetett intenzitási viszonyszámok) különbségének és hányadosának vizsgálata standardizálás módszerével (4. fejezet)
4. Érték-, ár- és volumenindex számítása aggregát formában. Érték-, ár- és volumenindex számítása átlagformában, az indexek összefüggése (5. fejezet)
5. Mintavétel: mintavételi eljárások, a mintajellemzõk tulajdonságai (6. fejezet)
6. A statisztikai becslés. A becslõfüggvények elvárt tulajdonságai; intervallumbecslés. A konfidenciaintervallum meghatározása. (7. fejezet)
7. Nincs elõadás.
8. I. ZH (1-5. fejezet)
9. Hipotézisvizsgálat. Egy- és kétmintás statisztikai próbák. (8. fejezet)
10. Regressziószámítás I. (9.-10. fejezet)
11. Regressziószámítás II. (9.-10. fejezet)
12. Idõsorok összetevõinek vizsgálata. Összetevõk; trendszámítás; szezonalitás vizsgálata. Elõrejelzés. (11. fejezet)
13. II. ZH (6-11. fejezet)
14. Pót Zh (1-11. fejezet)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az érdemjegy kialakításának módszere:
A szorgalmi idõszakban két zárthelyi dolgozatot írnak a hallgatók. Idõtartama 60 perc, elérhetõ maximum 50-50 pont; a dolgozat 40%-a elméleti kérdésekbõl és 60%a gyakorlati példákból áll. Elégtelen vagy nem megírt dolgozatok a vizsgaidõszak elsõ hetében egy alkalommal pótolhatóak. A jeles (5) 86 összponttól vagy jó (4) 76 összponttól érdemjeggyel megírt zárthelyi dolgozatok megajánlott jegy, vagyis vizsgajegyként is elfogadható, ebben az esetben vizsgára a Neptunon ugyanúgy szükséges jelentkezni, de a dolgozatot nem szükséges megírni.
A maximálisan elérhetõ pontszám függvényében az osztályozás:
0 – 50 % elégtelen(1)
51 – 62 % elégséges(2)
63 – 74 % közepes (3)
75 – 85 % jó (4)
86 – 100 % jeles (5)
A félév vizsgajeggyel zárul, a vizsgára való jelentkezés feltétele a minimum elégséges zárthelyi dolgozat megírása. A vizsga írásbeli idõtartama 60 perc, elméleti és gyakorlati feladatokból áll.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Hangsúlyosan statisztikai témájú dolgozattal való eredményes TDK szereplés, vagy tudományos kutatásban való részvétel pluszpontokat érhet. Pluszpontok nem járnak, a vizsgáztatók fenntartják a jogot, hogy indokolt esetben adjanak.
 
Kötelező irodalom: Általános statisztika I-II. /és Pédatár/ sz: Korpás Attiláné dr., Nemzeti Tankönyvkiadó 1997.
 
Egyéb segédletek: Mintafeladatsorok, eredmények az oktató oldalán lesznek elérhetõk:
http://www.uni-obuda.hu/users/koczyl/gazdasagstatisztika.htm