Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/1
 
Szakok: Könnyûipari mérnökasszisztens;
 
Tantárgyfelelős oktató: Tóth Gábor Oktatók: Tóth Gábor;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgató gazdasági tájékozottságának, közgazdasági szemléletének, a gazdasági gyakorlatban való eligazodási képességének fejlesztése, a magyar gazdaság változásának, mozgásának, fejlõdési tendenciáinak és megoldást igénylõ problémáinak megismertetése, értelmezése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1. ZH a 6. héten, 2. ZH, a 13. héten
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A gazdálkodás. Szûkösség és választás. A gazdasági tevékenység. A termelés tényezõi. A termelés eredményessége. Feladatok megoldása.
2. A piac és a piaci mechanizmus. Kereslet, a kínálat és az alakulásukra ható tényezõk. A piac egyensúlya. Feladatok megoldása.
3. Piactípusok. A versenypiac, a monopolpiac sajátosságai. Az oligopolpiac és a monopolisztikus verseny tulajdonságai. Feladatok megoldása.
4. A termelési tényezõk piaca. A pénz lényege és szerepe. A pénz jelen- és jövõ értéke. Pénz- és tõkepiac. A beruházási javak piaca. Munkaerõpiac. Feladatok megoldása.
5. A háztartások fogyasztási döntései. Fogyasztás és megtakarítás. Feladatok megoldása.
6. ZH
7. Vállalat és vállalkozás. Vállalkozási formák. Vállalati célok. A vállalat mûködésének környezete. A vállalatok költségei. Feladatok megoldása.
8. A gazdasági szektorok és jellemzõi. A gazdaság teljesítménye, mérése, jövedelemáramlás a gazdaságban. Feladatok megoldása.
9. A gazdasági növekedés és feltételei és tényezõi. A gazdasági ciklusok lényege és jellemzõi. Feladatok megoldása.
10. Infláció. Az infláció okai, típusai. Az infláció gazdasági következményei. Az infláció fajtái. A munkanélküliség mérése és típusai. Feladatok megoldása.
11. Az állam gazdasági szerepe a modern gazdaságban. Piacszabályozás, a kormányzat stabilizációs szerepe. Feladatok megoldása.
12. Nemzetközi gazdasági kapcsolatok. Az Európai Unió intézményi rendszere.
13. Összefoglalás, ZH
14. Értékelés, a félév lezárása
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A két ZH elérhetõ pontszámainak több mint fele az évközi jegy megszerzésének feltétele.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: Bácsi Rózsa - Medve András: Közgazdaságtan mérnököknek BMF KGK 2002
Ajánlott irodalom: H Varian: Mikroökonómia középfokon KJK, 1991