Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/2
 
Szakok: Könnyûipari mérnök; Környezetmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Bujdosó László Oktatók: Dr. Bujdosó László;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A könnyûipari mérnök szakos hallgatók elsajátítsák mindazokat az modern innováció elméleti és gyakorlati módszereket, amelyekkel egy vállalat versenyképesség fejlesztésének innováció tervezési és megvalósítási folyamatai a vezetés számára hatékonyan alkalmazhatók, azzal a fõ céllal, hogy a vállalati menedzsment döntések a fejlesztések oldaláról megalapozottak, eredményorientáltak legyenek.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
ZH
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az innováció menedzsment feladatai, vállalati szerepe
2. A mûszaki fejlesztés stratégiája és taktikája
3. Termékpolitika, termékstratégia, termékszerkezet
4. Beruházások innovációja
5. Az innovációs folyamatok tervezése
6. Az innovációs magatartás megvalósításának hatékony lépései
7. Az innovációs magatartás megvalósítási hatékonyságának értékelõ eljárásai
8. Életgörbe, életciklus innovációk
9. Operatív és taktikai innovációk
10. Az innováció menedzsment gazdaságtana
11. Az innovációs rendszerek komplexitása, menedzsment különösségek
12. Minõség- innováció menedzsment
13. Marketing- innovációk menedzsmentje
14. A hatékony innovációs magatartás ajánlásai Innovációs példák, tematikák, tanulságok
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A félévközi jegy kialakításának módszere: 1db zárthelyi dolgozat megírása min. 51%, max. 24 pont, kiváló 22 ponttól. A pótlás módja: lásd TVSZ
 
Kötelező irodalom: Dr. Iványi Attila Szilárd – Dr. Hoffer Ilona: Innovációs menedzsment. Aula Kiadó, Bp. 1997.
Ajánlott irodalom: Szerk: Dr. Pakucs János-Dr. Papanek Gábor:Innováció menedzsment kézikönyv ,Budapest 2006
Forrás: http://www.innovacio.hu/tanulmanyok_pdf/innovacio_menedzsment_kezikonyv.pdf

A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5 szerint