Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Bujdosó László Oktatók: Dr. Kóczy Á. László; Dr. Nagy Viktor;
 
Előtanulmányi feltételek: GVMST12GNC - Statisztika I
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A statisztika gyakorlati megismertetése, a mintavételi, becslési módszerek bemutatása, elemzési technikák elsajátítása. Hipotézisvizsgálat. Bevezetés a két- és többváltozós regressziószámításba. Az idõsorelemzés.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1. Részvétel a gyakorlatokon (az egyéni tanrend csak és kizárólag ez alól ad felmentést).
2. Házidolgozat készítése és leadása.
3. A letölthetõ házi feladatok elkészítése és kérésre bemutatása.
4. Részvétel legalább 1 zh-n.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Mintavétel: mintavételi eljárások, a mintajellemzõk tulajdonságai (6. fejezet)
A statisztikai becslés. A becslõfüggvények elvárt tulajdonságai; intervallumbecslés. A konfidenciaintervallum meghatározása. (7. fejezet)
3. Hipotézisvizsgálat. Egy- és kétmintás statisztikai próbák. (8. fejezet)
5. Kétváltozós korreláció és regressziószámítás. (9. fejezet)
6. I ZH (6.-8. fejezet)
7. Nemzeti ünnep
9. Többváltozós korreláció és regressziószámítás. (10. fejezet)
11. Idõsorok összetevõinek vizsgálata. Összetevõk; trendszámítás; szezonalitás vizsgálata. Elõrejelzés. (11. fejezet)
13. II.ZH (9-11. fejezet)
14. Pót Zh (6-11. fejezet)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Sikeres a félév, ha a két legjobban sikerült zh összpontszáma eléri az 50 pontot VAGY a pót zh eredménye eléri a 25 pontot VAGY a pót-pót zh eredménye eléri a 25 pontot.

Hangsúlyosan statisztikai témájú dolgozattal való eredményes TDK szereplés, vagy tudományos kutatásban való részvétel pluszpontokat érhet. Pluszpontok nem járnak, a vizsgáztatók fenntartják a jogot, hogy indokolt esetben adjanak.

A félévközi jegy kialakításának módszere:
A maximálisan elérhetõ pontszám (100 pont) függvényében:
0 – 49.9 % elégtelen(1)
50 – 62 % elégséges(2)
63 – 74 % közepes (3)
75 – 85 % jó (4)
86 – 100 % jeles (5)
Elégtelen félévközi jegy a vizsgaidõszak elsõ hetén egyszer javítható!
Mintafeladatsorok, eredmények, stb. a http://www.uni-obuda.hu/users/koczyl/statisztika2.htm oldalon érhetõk el.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Az aláírás megszerzésének további feltétele, hogy egy statisztikai kérdésre, rendesen lehivatkozott adatokból a hallgató ír egy házidolgozatot. Az erre vonatkozó részletes követelmények (formai, tartalmi) a http://www.uni-obuda.hu/users/koczyl/statisztika2.htm oldalon találhatók.
 
Kötelező irodalom: Általános statisztika II. /és Pédatár/ szerk: Korpás Attiláné dr., Nemzeti Tankönyvkiadó 1997.
Ajánlott irodalom: Hunyadi László – Mundruczó György – Vita László: Statisztika, Aula Kiadó, Budapest, 1997
Hunyadi László – Vita László: Statisztika közgazdászoknak, KSH, Budapest, 2003
Molnár Máténé – Tóth Mártonné: Általános statisztika példatár II. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Budapest, 2001
Hunyadi László – Vita László: Statisztika II. (Bologna-Tankönyvsorozat) Aula Kiadó, 2008
Ilyésné Molnár Emese - Lovasné Avató Judit: Statisztika feladatgyûjtemény II. Perfekt, 2006