Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Nagy Imre Zoltán Oktatók: Gombaszögi Ildikó; Kovácsné Bukucs Erzsébet;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG11MNB, GSVVG11MNC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatása során tudatosítani kívánjuk a hallgatókban, hogy a számvitelnek a piac szereplõit a vállalkozások irányításának különbözõ szintjeit hatékonyan kiszolgáló információs rendszerként kell funkcionálnia. A Számvitel tantárgy tanítását kiemelten fontosnak tartjuk, nagy hangsúlyt helyezünk a számviteli fogalomrendszer és ezek összefüggéseinek megismertetésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félévközi tanulmányi ellenõrzések (zárthelyik, beszámolók) száma és követelményei, idõpontjuk:

Az aláírás megszerzésének feltétele a félév során az elõadásokhoz kapcsolódó ellenõrzõ kérdések leadása a gyakorlatokon, valamint a két kis- (gyakorlaton) és az egy nagy zárthelyi dolgozat (elõadáson) megírása.
Az elõadásokon kiadott ellenõrzõ kérdéseket az azt követõ gyakorlatokon kell leadni (betegség vagy egyéb hiányzás esetén max. egy héten belül a gyakorlatvezetõ nevére kell postázni az egyetemen).
A megoldásokat kézzel kitöltve fogadjuk el.

A zh megírásának feltétele a zh elõtti hét feladatainak leadása. Amennyiben a hallgató nem teljesíti ezt, plusz feladattal együtt pótolhatja a 13. hétig (dec.6-ig). Amennyiben nem adja le ezeket, letiltásra kerül.


A vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapjában a teljes féléves tananyagból pót zh-t írhat az a hallgató, aki a szorgalmi idõszakban teljesítette a követelményeket, (hiányzások száma nem haladja meg a TVSZ elõírásait, idõben leadta a beadandó feladatokat és a zh-t, és/vagy annak pótlását megírta) de aláírást nem szerzett.
Tehát csak a szorgalmi idõszak során megírt zh-k esetén van lehetõség az egész féléves tananyagból pótolni.

A foglalkozásokon való részvétel elõírásai:
A tantervben elõírt gyakorlatok és elõadások (a tananyag nehézségi fokára tekintettel) órarend szerinti látogatása kötelezõ. A hiányzásokra a TVSZ elõírásai érvényesek (A félév során egy alkalommal lehet hiányozni gyakorlatról, és három alkalommal az elõadásról ).

A gyakorlatokon való aktív részvétel kötelezõ, melynek ellenõrzése jelenléti ívvel valamint a gyakorlatot megelõzõ elõadás anyagának esetenkénti számonkérésével történik. A gyakorlaton való megjelenés érvénytelenné válik azoknál a hallgatóknál, akiknél az elõadáson elhangzott tananyagban teljes járatlanság tapasztalható. A gyakorlatokra az elektronikusan elküldött gyakorló feladatokat, mindenkinek magával kell hozni, ennek hiányában nem értékelhetõ az órai munka.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Számvitel fogalma, a számviteli információs rendszer elemeinek bemutatása. Számviteli feladatok a számviteli törvényben
1. Gyakorlat: Vagyonváltozás dokumentumainak tartalma
2. A vállalkozások vagyona. A gazdasági események mérlegre gyakorolt hatása.
3. Könyvvezetés (kettõs könyvvitel). Egységes számlakeret. Vállalkozói számlarend. Egyszerû gazdasági események rögzítése.
2. Gyakorlat: Mérleg – besorolások, könyvelés
4. Értékelési szabályok1. ( bekerülési érték, értékcsökkenés, értékhelyesbítés)
5. Értékelési szabályok 2. (értékvesztés, készletcsökkenések)
3. Gyakorlat: Számítási feladatok
6. Általános forgalmi adó, Bevétel, ráfordítás fogalma
7. Eredménykategóriák.
Összköltség, forgalmi költség eljárású eredménykimutatás
4.Gyakorlat: Besorolások- bevétel, költség, ráfordítás
8. Szünet / konzultáció
9. ZH
5. Gyakorlat: Könyvelés
10. Összetett gazdasági események rögzítése. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése. Számviteli alapelvek
11. Szünet
6. Gyakorlat: Összetett feladatok


12. Nemzetközi számviteli rendszerek, magyar számviteli törvény.. Számviteli politika

13. Kiegészítõ melléklet. Üzleti jelentés. Konzultáció a pót zh-ra, vizsgára
7. Gyakorlat: Vizsgafeladatok
14. A sikertelen zh részek pótlása (külön elméletek és példák, mindhárom részlet pótolható)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az érdemjegy kialakításának módja:
A vizsgadolgozat módja: írásbeli. (Indokolt esetben kiegészül szóbeli vizsgával)
A feladatok és az elméleti kérdések megoldása pontozással történik.
A félév során az elõadáson megírt zh 30%-át adja a vizsgajegynek.
0-50%-ig elégtelen (1)
51-66%-ig elégséges (2)
67-78%-ig közepes (3)
79-90%-ig jó (4)
91-100%-ig jeles (5)
Az elõadásokon leadott teszteket és a gyakorlatokon nyújtott teljesítményeket a gyakorlatvezetõ az osztályzat kialakításánál +/- 10%-kal veszi figyelembe.

Az elõadásokon a hallgatók az alapfogalmakhoz kapcsolódó tudásfelmérõ jellegû teszteket töltenek ki, amelyek pontjai nem számítanak bele az évközi jegy %-os pontozásába, de a jól teljesítõ hallgatók eredményét a vizsgajegy megállapításánál a gyakorlatvezetõ figyelembe veszi.


A hiányzások, valamint az elégtelen gyakorlatok/zárthelyik szorgalmi idõszakban történõ pótlásának feltételei, száma, idõpontja és módja:

Pótlás módja: a szorgalmi idõszak utolsó hetében egy alkalommal lehetõség van a hiányzó zh részek pótlására (külön elméleti részek és külön a példák, tehát kétféle részlet pótolható) .

Elõvizsga feltételei:
A sikeres zh-k esetén a 14. héten lehetõség van elõvizsgát tenni az utolsó elõadáson.

Megjegyzés: Egyéni konzultációra az elõadó, ill. a gyakorlatvezetõ fogadó óráján van lehetõség, valamint e-mailen történõ egyeztetés után.
 
Kötelező irodalom: Elektronikus tananyag és példatár
(A Neptunon kiküldött tájékoztató alapján letölthetõek IX. 10-tõl.)
Számviteli törvény
Ajánlott irodalom: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ:
1.) PÉNZÜGYI SZÁMVITEL
BSc (BA) felsõfokú képzés oktatási anyaga
Szerzõ(k): Róth - Adorján - Lukács - Veit

2.) PÉNZÜGYI SZÁMVITEL - FELADATOK
BSc (BA) felsõfokú képzés oktatási anyaga
Szerzõ(k): Róth - Adorján - Lukács - Veit

3.) Pénzügyi számvitel
Kardos Barbara – Miklósyné Ács Klára – Siklósi Ágnes – Sisa Krisztina – Dr. Sztanó Imre

4.) Pénzügyi számvitel példatár
Siklósi Ágnes - Veress Attila

5.) Pénzügyi számviteli példatár
Balázsiné Farkas Katalin – Kardos Barbara – Havass Norbert