Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2012/13/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Nagy Imre Zoltán Oktatók: Gombaszögi Ildikó;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG11MLB vagy GSVVG11MLC
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatása során tudatosítani kívánjuk a hallgatókban, hogy a számvitelnek a piac szereplõit, a vállalkozások irányításának különbözõ szintjeit hatékonyan kiszolgáló információs rendszerként kell funkcionálnia.
A számviteli tantárgy alapozását, az alapismeretek tanítását kiemelten fontosnak tartjuk. Nagy hangsúlyt helyezünk a számviteli fogalomrendszerre és az összefüggéseknek a megismertetésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tantervben elõírt órák órarend szerinti látogatása kötelezõ. A hiányzásokra a TVSz elõírásai érvényesek.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Számvitel fogalma, területei, hazai, nemzetközi számvitel. A számviteli információs rendszer, az erõforrásokkal kapcsolatos dokumentáció. Vállalkozói vagyon. Mérleg.
2. A gazdasági események mérlegre gyakorolt hatása.
Értékelési elvek, eljárások. (Bekerülési érték. Értékcsökkenés Értékvesztés. Értékhelyesbítés - Értékelési tartalék)
Állománycsökkenés módszerei .
3. Eredmény-kimutatás. Eredmény kategóriák. Összköltség, forgalmi költség eljárású eredmény-kimutatás. (1.zh)
4. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése Összetett gazdasági események.
5. Számviteli politika, számviteli alapelvek (2.zh)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az aláírás megszerzése:
- A kiadott beadandó feladatokat kézzel írt formában legkésõbb a szorgalmi idõszak 11. hetében leadja a hallgató.
- A félév során 2db ZH megírása, és az összpontszám minimum 50%-nak az elérése.

Ha az aláírás megszerzésének követelménye nem teljesül, akkor a szorgalmi idõszak végén egy alkalommal lehetõség van a pótlásra. Az írásbeli indokolt esetben kiegészül szóbeli számonkéréssel.
A zh-k eredménye összesen 30%-ban beleszámítanak a vizsgajegybe.
A vizsgán az osztályzatok a következõképpen alakulnak:
0-50%-ig elégtelen (1)
51-66%-ig elégséges (2)
67-78%-ig közepes (3)
79-90%-ig jó (4)
91-100%-ig jeles (5)
 
Kötelező irodalom: Elektronikus jegyzet és példatár
(a Neptun rendszeren keresztül kiadott tájékoztató szerint)
Ajánlott irodalom: Dr Sztanó Imre: A számvitel alapjai Perfekt
Kardos, Miklósyné: számvitel alapjai példatár