Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2012/13/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Dr. Kelemen-Erdõs Anikó;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 15
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A kereskedelmi, illetve a szervezeti piacokra jellemzõ folyamatok megismerése, a kereskedelem marketingspecifikumainak elsajátítása az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása, amelynek alapján a hallgatók önállóan is képesek marketingstratégia alkotására a kereskedelem különbözõ területein.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás feltétele csoportmunka során elkészített feladat benyújtása és prezentációja (a jegy 50 százaléka).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Kereskedelem a gazdaságban, a szervezeti piac
2. A kereskedelem sajátosságai, funkciói
3. Kereskedelmi formák, a kereskedelmi marketing specifikumai
4. Kapcsolathálók
5. A kereskedelmi egység telephelyét meghatározó tényezõk, bolt elhelyezési döntések
6. Fogyasztói magatartás a bolton belül
7. Termékpolitikai döntések a kereskedelemben, az áruválaszték
8. Árpolitika a kereskedelemben
9. Logisztikai döntések
10. Kommunikáció politika és az eladásösztönzés sajátos eszközei a kereskedelmi marketingben: merchandising, in-store marketing
11. Szolgáltatások a kereskedelemben
12. Ajánlatok készítése és értékelése
13. Elõvizsga
14. Prezentációk
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A vizsga a megadott irodalmakra, valamint az elõadások, szemináriumok anyagaira épül, a jegybe 50 százalékos súllyal számít, amelynek feltétele a vizsga legalább 50 százalékos teljesítése.
 
Kötelező irodalom: Agárdi Irma: Kereskedelmi marketing és menedzsment, Akadémiai Kiadó,Budapest, 2010.
Ajánlott irodalom: Törõcsik Mária: Kereskedelmi marketing, KJK, Budapest, 1998.
Ford, David: Business marketing, KJK – KERSZÖV, Budapest, 2003.
Pénzes Györgyné: Kereskedelmi marketing, Szolnoki Fõiskola, Szolnok, 2005.
Kereskedelmi marketing jegyzet, Szent István Egyetem, Gödöllõ, 2002.