Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók megismerjék az integrált marketingkommunikáció tervezésének folyamatát, a reklámpiac szereplõit, a reklámkampány tervezésének részleteit, a kreatív és média-tervezés részleteit.
A tantárgy az elméleti ismeretek átadásán túl esettanulmányok felhasználásával, önálló – csoportmunka keretében végzett – hallgatói feladatok gyakorlati megoldásával segíti a megszerzett ismeretek gyakorlati szemléletû adaptációját, a kreatív gondolkodás, a kommunikációs, döntéshozatali készség fejlesztését.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félév során három feladatot kell megoldaniuk a hallgatóknak, 2-3 fõs csoportokban.
A csoportösszetétel módosításra lehetõség utoljára a harmadik szemináriumon (09.24.) van. Ezt követõen a csoportösszetételén változtatni nem lehet.
A házi feladatok formai követelménye:
Times New Roman betûtípus, 13-as betûnagyság, szimpla sortáv, sorkizárt szerkesztés.
A dolgozat legeleje a fedõlap. Ezen szerepelni kell:
- középen: téma megnevezése
- jobb alsó sarok: készítõk neve; neptun kódja, a szak pontos megnevezése, beadás dátuma.

Minden dolgozatot nyomtatott és elektronikus formában is le kell adni.
Amennyiben bármelyik hiányzik, nem fogadjuk el a dolgozatot. Minden dolgozatot power pointban prezentálni kell, mely a dolgozatra adható pontok 50%-át teszi ki.
Csoportonként csak egy dolgozatot kell leadni nyomtatot és elektronikus verzióban, a prezentációban minden készítõnek részt kell vennie.

A házi dolgozatok és a zárthelyi dolgozatok javítására, pótlására lehetõség nincs!

1. feladat: A hallgatók csoportonként sorolással kapnak egy terméket/szolgáltatást, melyet tetszõlegesen fel kell ruházzanak speciális tulajdonságokkal, azaz egy új termék/szolgáltatás variációt kell kitaláljanak. Ennek a piaci bevezetéséhez kapcsolódó reklám-kampánytervének briefjét kell elkészíteniük és prezentálniuk. A dolgozat terjedelme 2-3. oldal.
2. feladat: A hallgatóknak a korábban sorsolással kapott termékhez/szolgáltatáshoz kapcsolódó, különbözõ hangvételû, stílusú reklámot kell gyûjteniük és bemutatniuk azt. Csoportonként minimum hat reklám bemutatása, rövid elemzése, értékelése a feladat. A dolgozat terjedelme 5-8 oldal.
3. feladat: Önálló házi dolgozat keretében a hallgatóknak a kitalált termékük/szolgáltatásuk (melynek briefjét is csinálták) piaci bevezetéséhez kapcsolódó reklám-kampánytervét kell elkészíteniük és prezentálniuk. A dolgozat terjedelme 18-20 oldal.
A dolgozat javasolt struktúrája:
- A termék vagy szolgáltatás bemutatása (kiemelten a USP)
- A célközönség meghatározása, pozicionálás
- A termék/szolgáltatás reklámprogramjának megtervezése, az 5M alapján
- A promóciós mix további elemeinek megtervezése.
Terjedelme: max 10 oldal.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Elõadás: Bevezetés, ismétlés: a kommunikációs folyamat mûködési mechanizmusa, alkotóelemei.
Gyakorlat: A házi feladatok megbeszélése, ütemezése
2. Elõadás: A reklám helye és szerepe az integrált marketingkommunikáció tervezésében. A reklám helye és alkalmazásának lehetõségei a marketingkommunikációs eszköztárban.
Gyakorlat: A reklámpiac jellemzõi, ügynökségek fajtái, felépítése, együttmûködés ügyfél és ügynökség között.
3. Elõadás: A reklámpiac legfontosabb ismérvei: szereplõk, jelentõsebb jogi, etikai szabályok.
Gyakorlat: Egy konkrét kampány stratégiájának közös elkészítése, a brief tartalmi és formai elemeinek megbeszélése.

4. Elõadás: A reklámkampányok tervezésének lépései, az 5M.
Gyakorlat: Terepmunka
5. Elõadás: A reklámszerzõdés tartalmi és formai követelményei, a briefing.
Gyakorlat: Hallgatói prezentáció – brief
6. Elõadás: A reklámcélok megfogalmazása, osztályozása. A reklámköltségvetés megállapítása, módszerei.
Gyakorlat: Az üzenetalternatívák elemzése, értékelése. A USP meghatározásának gyakorlati kérdései.
7. Elõadás: A cél és feladat módszer kialakításának különleges tényezõi.
Gyakorlat: Terepmunka
8. Elõadás: Kreatív tervezés, a kreatívbrief jelentõsége; a reklámüzenet megalkotása, módszerei.
Gyakorlat: Hallgatói prezentáció – különbözõ típusú reklámüzenetek.
9. Elõadás: Az üzenet kivitelezésének szempontjai: a hangnem, a stílus, a szavak, a forma. Az üzenet értékelése és kiválasztása.
Gyakorlat: Egy kampány kreatív stratégiájának, koncepciójának, illetve terveinek elkészítése közösen.
10. Elõadás: Médiatervezés: a média-mix alkalmazása.
Gyakorlat: Médiatervezési feladat: egy adott kampány médiatervének elkészítése közösen.
11. Elõadás: ATL eszközözök, BTL eszközök
Gyakorlat: Összegzés
12. Elõadás: A médiapiacok jellemzése.
Gyakorlat: Terepmunka
13. Elõadás: A Médiakutatás: a médiakutatás adatbázisa, a médiatervezéshez szükséges mutatószámok: médiamutatók
Gyakorlat: Hallgatói prezentáció
14. Elõadás: Összefoglalás, számonkérés
Gyakorlat: Hallgatói prezentáció
 
Kötelező irodalom: Brochand, BernardLendrevie, Jacques: A reklám alapkönyve, KJK-Kerszöv, Budapest, 2004.
Sas István: Az ötletes reklám, Kommunikációs Akadémia, Budapest, 2007.
Ajánlott irodalom: Incze Kinga – Pénzes Anna: A reklám helye (2.kiadás), Stardust Publishing, 2008.
Kaszás György: A nagy adrenalin-játék, Geomédia szakkönyvek, Budapest, 2000.
Kollár Csaba: Reklám és kreativitás. Budapesti Kommunikációs Fõiskola, Budapest, 2003
Kassák Lajos: Reklám és modern tipográfia. Kassák Múzeum, Budapest, 1999
Steel, Jon: Igazság, hazugság, reklám. Sanoma Budapest, Budapest, 2002