Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Dr. Kasza Jenõ; Dr. Lehotai László;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A vállalkozás alapításához és eredményes mûködtetéséhez szükséges legfontosabb ismeretek és készségek elsajátítása, segítségnyújtás az üzleti gondolatok megvalósításában.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
13 Zárthelyi
13 Házi dolgozat leadás
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vállalkozás- üzleti vállalkozás célja, környezete, a piaci verseny Új vállalkozás indítása, ötletgyûjtés
2. A vállalkozás fogalmának fejlõdése és változatai. A vállalkozás folyamata. Termelési folyamat szervezése, emberi erõforrás-gazdálkodás, piacszervezés, marketing
Termék és piaci környezet felmérés
3. A vállalkozók jellemzõ tulajdonságai. A vállalkozás fejlesztése és az optimális üzemméret
Háttér tervezési számítások, személyi és szervezeti feltételek
4. A vállalkozás helyzetértékelése
Az üzleti terv készítésének céljai, üzleti terv felépítése (vállalkozás bemutatása, termelési terv, marketing terv, pénzügyi terv... stb.)
5. Válságmenedzselés
Tõkeszükséglet számítás
6. Csõd, felszámolás, végelszámolás
Vállalkozási forma megválasztása
7. Vállalkozási formák áttekintése
Egyéni vállalkozás indítása
8. Korlátlan felelõsségû vállalkozások
Társasági szerzõdés készítése
9. Korlátolt felelõsségû társaság
Szellemi alkotások, értékelés, szavatosság, felelõsség.
10. Részvénytársaság
Mûködési terv (SZMSZ, ÁKN terv)
11. Franchise
Optimális üzemméret tervezés
12. Kisvállalkozások szervezése és fejlesztése
Piaci értékesítési módszerek
13. Az állami tulajdon szerepe
Fejlesztési lehetõségek és források
14. Munkaügyi ismeretek, Társadalombiztosítás
Hitel felvétel elõkészítése Feladatbeadás és értékelés
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: Az elõadás anyaga
Ajánlott irodalom: Kasza Jenõ- Lehotai László: Vállalatgazdaságtan I-II. 2004. Lemezen a hallgatók megkapják.
Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan. Aula. 2001.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 81-85. old. szerint