Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: német Félév: 2012/13/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Virágh Tibor Oktatók: Dr. Krepler Erzsébet;
 
Előtanulmányi feltételek: -Német alap C vagy belsõ szintfelmérõ vizsga
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Megismerkedni a gazdasági szakmai német nyelv alapjaival, gyakorlati, mindennapi szituációkon, és egyes alapvetõ elméleti témakörökön keresztül, és az ehhez szükséges nyelvtani ismeretek elmélyítése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félév során 2 db 30 perces ZH-t kell írni, melyek anyaga lefedi a teljes félév anyagát. Az elégséges érdemjegyhez 50 %-os teljesítmény szükséges. Elégtelen ZH egyszer pótolható.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Die Bewerbung, der Lebenslauf, das Bewerbungsschreiben
2. Das Präsentieren von Grafiken und Tabellen
3. Die geschäftliche Verhandlung
4. Unternehmensformen
5. Messen und Ausstellungen
 
Kötelező irodalom: Az oktató által összeállított, és a kurzus résztvevõinek megküldött német nyelvû anyag.
Ajánlott irodalom: Olaszy Kamilla-Pákozdiné Gonda Irén: Neue Wirtschaftsthemen; Bajkó-Pintér-Polákovits-Tefner: Bausteine Oeconom; Schritte - international im Beruf (Hueber), Kommunikation in der Wirtschaft (Goethe-Institut, Fraus, Cornelsen)