Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/1
 
Szakok: Médiatechnológus asszisztens;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kasza Jenõ Oktatók: Dr. Kasza Jenõ;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A vállalkozásokkal kapcsolatos legfontosabb ismeretek, gazdaságossági számítások, technikai részletek elsajátítása, gyakorlása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zh. Írás, 7.hét
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Költségtani alapfogalmak. Tradicionális költségszámítás, példamegoldások.
2. A fedezeti költségszámítás. Alapfogalmak, hasznosítás. Költségfüggvények,Példamegoldások.
3. Költségreagálások, számszerûsítés, példamegoldás.
4. A befektetésekkel kapcsolatos számítások. Az idõtényezõ szerepe
5. Megtérülés, hozam számítások. A vállalkozások várható hozamának számítása.
6. A gazdálkodó egységek eredmény kimutatása, értékelõ mutatói. Hasznosítás.
7. Rendszertani alapok. A gazdasági rendszerek.
8. Szellemi alkotó technikák. A döntési folyamat elemei. Szabályok.
9. Vállalkozási alapok. A vállalkozások életciklusa. A vállalkozások választható formái.
10. A vállalkozások alapítása, mûködtetése, válsága. A vállalkozások megszüntetése.
11. A menedzsment és szakterületi eljárásai. Stratégiai, marketing menedzsment.
12. Projekt menedzsment. A projekt fázisai, jellemzõi, lépései.Projektek és pályázatok.
13. Termelésmenedzsment, készletállomány gazdálkodás.
14. Beszámoló írása, a félév kiértékelése, lezárás.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A TVSZ-ben megadott lehetõség szerint, pótlás egy alkalommal, a vizsgaidõszak elsõ hetében..
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Beszámoló, a félév lezárása, félévközi jegy. A félév eredményébe a zh. értéke is beszámít.
 
Kötelező irodalom: Dr. Kasza Jenõ Dr.Lehotai lészló: Vállalatgazdaságtan. BMF 2005
Ajánlott irodalom: Chikán A. Vállalatgazdaságtan. Aula kiadó, Bp.1999
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítási módszere: összhangban van szak követelményeivel.A tantárgyfelelõs a bekövetkezett változások figyelembevételével gondoskodik a tananyag folyamatos karbantartásáról.