Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Francsovics Anna Oktatók: Dr. Szikora Péter;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVPU111NK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató képes legyen egyszerû és komplex gazdaságossági vizsgálatok és elemzések elvégzésére. A gazdálkodás, a tervezés, az ellenõrzés és az információ-ellátás összehangolására, az operatív rendszer célkitûzéseinek megfelelõen.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
14. zárthelyi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A controlling fogalma, feladatai. A controlling szemléletmód. A controlling szervezet kiépítése. A controlling szervezetre ható tényezõk, a szervezet beillesztése a vállalati hierarchiába
2. A költségek fogalma. A költségek osztályozása. A költség és a kiadás közötti különbség. Az ÁFKN struktúra elemzése. Break-even chart
3. Az ÁFKN struktúra gyakorlati alkalmazása. Likviditás tervezés.
4. A kalkuláció fogalma és fajtái (elõ-, közbensõ és utókalkuláció). Kalkulációs módszerek (egyszerû osztó, egyenértékszámos osztó, normatív, pótlékoló, gépóra és gazdasági kalkuláció)
5. A költségek tervezése Az optimálistermelési és értékesítési program meghatározása. Döntés az eladási ár alsó határáról, saját vagy külsõ gyártás. Target costing eljárás.
6. Standard költségszámítás. Mérlegelemzés.
7. A tervezés fogalma és követelményrendszere. Fogalomtervezés. Értékesítési költségvetés. Az operatív tervezés fogalma, fejezetei és folyamata.
8. A stratégiai tervezés fogalma, az eljárás szakaszai. A stratégiai controlling fõbb eszközei. Az operatív és a stratégiai controlling összehasonlítása.
9. A controlling információs rendszere. tervezési és beszámolási rendszer felépítése. Mutatók szerepe a controllingban. Controlling kézikönyv. A controlling rendszer kiépítésének magasabb fokozatai. (a 0-bázisú költségtervezés rendszere (ZBB), az általános költségek elemzése (GWA))
10. Gazdaságossági számítások. Beruházás-gazdaságossági számítások: statikus és dinamikus módszerek. Befektetési döntések. Nettó jelenérték koncepció. Cash-flow vagy profit.
11. Kockázat és infláció kezelése a befektetési döntéseknél. A kockázat mérése. A befektetési döntéseknél használatos kritériumrendszer.
12. Logisztika-controlling. A logisztikai teljesítmények és költségek. A logisztikai controller. A logisztika-controlling bevezetése.
13. Bankcontrolling. A Bakcontrolling lényege. A bankkalkuláció. A jövedelmezõségre ható kockázati tényezõk.
14. Közszolgáltatás controllingja.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli és szóbeli
 
Kötelező irodalom: Dr. Francsovics Anna: Controlling elmélet és módszertan (Budapest, Ligatura Kiadó, 2006)
Dr. Francsovics Anna: Esettanulmányok és feladatok a Controlling c. tantárgyhoz (házi sokszorosítás, Budapest, 2007)
Ajánlott irodalom: Horváth Péter-Dobák Miklós: Controlling a sikeres vezetés eszköze (KJK, 1990.)
Anna Francsovics: Besonderheiten der Entwicklunk des Controllings. Amicus. 2006.