Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Horváth Katalin Oktatók: Dr. Horváth Katalin;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTSM112NK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Aláírás megszerzésének feltétele: egy ZH 50%-os teljesítése (példa min. 40%, elmélet min. 40%) megírása. Az órák látogatása kötelezõ! A hiányzásokra a TVSZ elõírásai érvényesek.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Ismétlés (szzámvitelu alapelvek, könyvelés, mérleg, eredménykimutatás)
2. Immateriális javak
3. Tárgyi eszközök
4. befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok
5. készletek
6. Követelések
7. Pénzeszközök
8. SZÜNET
9. Aktív-passzívbeli elhatárolások
10. Saját tõke, Céltartalékok
11. Kötelezettségek
12. Összefoglalás
13. ZH
14. félév zárás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az aláírás pótlása: Vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapján kijelölt vizsganapon.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga (indokolt esetben kiegészül szóbeli vizsgával)
 
Kötelező irodalom: dr. Horváth Katalin: Számvitel a gyakorlatban (kijelölt anyagrészek)
Számvitel a gyakorlatban - Alapismeretei példatár
Ajánlott irodalom: Számviteli törvény