Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2012/13/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: dr. Lehotai Lilla Rita Oktatók: dr. Lehotai Lilla Rita;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A személyes tanulási stílus diagnosztizálása, a hatékony és eredményes tanulási
módszerek/ technikák megismerése/ gyakorlása, az eredményes tanulást növelõ cselekvési képességek formálása.
Felkészítés a szakirodalom, források elemzésére, önálló kutatási tevékenység tervezésére, lebonyolítására, értékelésére.
A hallgatók egyéni kutatási eredményeik értelmezésére, közlésére vonatkozóan sajátítanak el hatékony tanulási technikákat a félévi kurzus során.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A konzultációkon történõ aktív részvétel, egy zárthelyi dolgozat eredményes megírása, egy prezentáció megtartása . A 14. oktatási hétig a félévközi komplex követelmények eredményes teljesítése.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Tanulás az információs társadalomban -A tanulás motivációja Tanulási szokásaink - Személyes tanulási képességeink - Tanulási stílusok
2. Tanulási problémák tanulási feltételek -A különbözõ tudományok, tantárgyak sajátosságai, azok hatékony tanulási módszerei, technikái
3. A jegyzetelés technikája -A tanulási képességek fejlesztése- Tanulásunk attitûd jellemzõi – Az önszabályozó tanulás
4. A kutatás metodikai kérdései – A szakirodalom tanulmányozása- Kutatási stratégiák ( induktív és deduktív kutatások ) /Zárthelyi dolgozat /
5. Tanulási elméletek, tanulási modellek- A problémára orientált eLearningalapú tanulási stratégiák bemutatása - Az önálló tudományos munka ( kiselõadás, TDK dolgozat, szakdolgozat )
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Egy prezentáció és egy beadandó esettanulmány.
Egy zárthelyi dolgozat megírása.
A követelmények pontszámaiból kialakított jegynek megfelelõen történik az értékelés.
Pótlás módja: TVSZ szerint


 
Kötelező irodalom: Majoros Pál: A kutatásmódszertan avagy Hogyan írjunk könnyen jól jó diplomamunkát?
Nemzetközi Tankönyvkiadó Rt., Budapest, 1997. ISBN 963 19 4144 2
Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan: Tanácsok, módszerek, gyakorlatok a tanulási képesség fejlesztéséhez
Metódus- Tan, Budapest, 2007. ISBN 963 216 623

Ajánlott irodalom: Bognár Emese, Dr. Donga György, Molnár Sándorné: A diplomadolgozat elkészítése ( Módszertani útmutató ), Budapest, Külkereskedelmi Fõiskola, 1982.
Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot?
Gondolat, Budapest, 1991.
Falus Iván: Statisztikai módszerek pedagógusok számára
Okker Kiadó, 2000.
György Zoltán: Tanulás felnõtt korban
Oktatáskutató Intézet, 2003.
Gyulai Zsuzsanna: Tanulásmódszertan: érettségizõknek, felvételizõknek
Talentum Oktatási Stúdió, Budapest, 1995.
Kálmán Anikó: Tanári szerepek – tanulási stílusok: A felnõtt tanulás folyamata
OKKER, Budapest, 2006.