Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2012/13/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Füle Miklós Oktatók: dr. Lehotai Lilla Rita;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 12
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja a környezet és a gazdaság összefüggéseinek feltárása, a környezeti gondolkodás fejlõdésének gazdaságtörténeti bemutatása, a környezetgazdaságtan eszközrendszerének ismertetése. A hallgatók megismerhetik a környezeti problémák okait, a megoldás lehetõségeit és konkrét esettanulmányok segítségével a hazai, európai és nemzetközi gyakorlatot.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A konzultációkon való rendszeres részvétel. Kettõ beadandó esettanulmány. 1 prezentáció megtartása.
1 zárthelyi dolgozat eredményes megírása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A fenntartható fejlõdés- A bioszféra, a gazdaság és a jólét kapcsolata
Az eltartóképesség és a gazdaság lehetséges összefüggései /
Meadow - A fenntartható fejlõdés elvei
2. A gazdasági növekedés és a környezeti minõség összefüggései 2. konzultáció A környezeti Kuznets-görbék jellemzõi
3. A jólét elemzése, jóléti mutatók- Az újra nem termelhetõ természeti
erõforrások- Megújuló erõforrások és optimális felhasználásuk-
Nem kitermelhetõ természeti javak
Ökológiai lábnyom
A természeti erõforrások –A közjavak túlhasználata : „ a közlegelõk
tragédiája”

4. 1. Zárthelyi dolgozat
5. A környezet monetáris értékelése
6. A környezetszennyezés gazdaságtana - Külsõ gazdasági hatások
típusai -A környezetszennyezés két alaptípusa – Az externális hatások közgazdasági következménye - Pigou és Coase elméletének környezetpolitikai aspektusai
7. Környezetpolitikai eszközök- Környezeti szabályozás, vállalati
alkalmazkodás
8. A környezetvédelem szabályozásának eszközei
9. 2. Zárthelyi dolgozat
10. A vállalkozások környezeti kockázatai, környezetbarát termékek-
Az EU környezetpolitikája –
11. A környezeti szabályozás vállalati támogatottsága
12. A hallgatók félévi tanulmányi eredményeinek megbeszélése, értékelése
 
Kötelező irodalom: Kerekes Sándor: A környezetgazdaságtan alapjai, Budapest, Aula Kiadó, 2007
ISBN 978-963-9698-25-3