Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2012/13/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kasza Jenõ Oktatók: Dr. Kasza Jenõ;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 3 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Elõsegíteni, hogy a hallgatók megismerjék a gazdálkodó egységek mûködése során felmerülõ költségeket és kezelésük módját. Ezen belül ismerjék meg
a következõket: Alapfogalmak. A költségek különbözõ szempontok szerinti csoportosítása, viselkedése, elszámolása. A tradicionális és a
rendszerszemléletû költségszámítás. Költségreagálások. O bázisú költségszámítás, ABC analízis. Befektetésekkel kapcsolatos számítások.
Hozamszámítások.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyik (részbeszámolók, stb.)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Költség és eredmény kontrolling. A költségek felmerülése, viselkedése, elszámolhatósága. A tradicionális költségszámítás és a fedezeti költségszámítás jellegzetessége, összehasonlítása. Egyéb költségszámítási módok rövid összefoglalása. Esetpélda kidolgozása.
2. A befektetésekkel kapcsolatos megfontolások. Megtérülés, hozam számítások, vállalkozások várható hozamának számítása, összehasonlítása egyéb befektetési lehetõségekkel. A gazdálkodó szervezetek eredmény kimutatása, értékelõ mutatói.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A TVSZ- ben megadott lehetõség szerint
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga, szóbeli kiegészítéssel.
 
Kötelező irodalom: Dr.Kasza Jenõ: Költségelemzés és tervezés BMF KGK Bp. 2008
Dr Kasza Jenõ-Dr lehotai László: Vállalatgazdaságtan. BMF 2005
Dr. Kasza Jenõ-Dr. Lehotai László: Vállalatgazdaságtan példatár. BMF 2005

Ajánlott irodalom: Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan. Aula kiadó Bp. 1999
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítási módszere: A tárgy minõségbiztosítása összhangban van a szak minõségi követelményével A tantárgyfelelõs a bekövetkezett
változások figyelembe vételével az anyagot évente karbantartja.