Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Kasza Jenõ; Dr. Lehotai László;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók megismertetése olyan feladatok megoldásának vezetésével, szervezésével, amelyek ellátása rutinból nem megy. Ilyenek a beruházások, fejlesztések,összetett programok, amelyek sikeres megoldásához szükség van a szaktudások összehangolt bevonására, pontos tervezésre, csoportmunkára, az erõforrások összehangolására. Cél továbbá megismertetni projektmenedzsment mûködési szabályait, technikáit és vezetési módszereit.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyik (részbeszámolók, stb.)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Fogalmi meghatározás. A projekt alapvetõ feltételei, folyamata. A projekt indításának feltételei. A projekt fázisai.
2.
A projekt kezdeményezés fázisa. A probléma felismerése,
helyzetértékelés, vezetõi döntés..
3.
Anyagi és technikai erõforrások biztosítása, környezeti feltételrendszer biztosítása. Mûködési szabályok rögzítése, Poziciók és csoportszerepek meghatározása.
4. Projekttervezés. Mûszaki és egyéb tervek készítése, a nagyobb munkafázisok tervének elkészítése.
5. Logikai illetve idõterv készítése. Kapcsolatok meghatározása, idõadatok hozzárendelése, határidõk, átfutási idõk számítása.
6. Kockázatelemzés. A várható problémák felmérése, elkerülésük módjának kidolgozása.
7. Zh. írás.
A projekt végrehajtása. Menedzsment tevékenységek: a tevékenységek összehangolása, idõadatok, kapacitások biztosítása, ellenõrzések.
8. A projekt lezárásának folyamata. Évközi feladat, esettanulmány készítésének elõkészítése, a választott témák értékelése.
9. A projekt értékelése. Az elért eredmények összevetése a kiindulási feltételekkel. .Összefoglaló jelentés készítése.
10. Projektek és pályázatok. A pályázatok témakörei és a projekt folyamata. Erõforrás biztosítási lehetõségek.
11. Konkrét esettanulmány kidolgozása a projektmenedzsment témakörébõl. (példatár Bef.1 példa)
12. A projektek átvitel-technikai fázisa. A hasznosítható eredmények dokumentálása, új megoldások jogi védelmének biztosítása.
13. Zh írás.
14.
A zh. és a készített évközi feladat, esettanulmány kiértékelése, a félévközi jegy megítélése, a félév lezárása..


 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A TVSZ-ben megadott lehetõség szerint, pótlás egy alkalommal, a vizsgaidõszak elsõ hetében..
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Zh és beadandó feladat alapján félévközi jegy.
 
Kötelező irodalom: Dr. Kasza Jenõ Dr.Lehotai lészló: Vállalatgazdaságtan. BMF 2005


Ajánlott irodalom: Erich Verzuh: Projektmenedzsment HVG 2006
 
Egyéb segédletek: A tárgy minõségbiztosítási módszere: összhangban van szak követelményeivel. A tantárgyfelelõs a bekövetkezett változások figyelembevételével gondoskodik a tananyag folyamatos karbantartásáról.