Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 0
Tagozat: Nappali Nyelv: német Félév: 2007/08/2
 
Szakok: Biztonságtechnika szak; Gépészmérnök szak; Had- és biztonságtechnikai mérnök szak; Könnyûipari mérnök; Környezetmérnök szak; Mechatronikai mérnök szak; Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Dr. Nagy Imre Zoltán;
 
Előtanulmányi feltételek: Közgazdaságtan
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Die Bekanntmachung der Studenten mit den wichtigsten marktwirtschaft-lichen Kategorien, mit den Business-Unternehmungen, und dem Markt, weiterhin den wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Zusammenhängen unter ihnen, sowie mit den Eigenartig- keiten der Betätigung und der Funktion. Weitere Zielsetzung ist die Aneignung des Fachdeutsches. (A hallgatók megismertetése a legfontosabb piacgazdasági kategóriákkal, az üzleti vállalkozással és piaccal, azok gazdasági, társadalmi összefüggéseivel, mûködésének sajátosságaival. További cél a szakmai német elsajátítása. )
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
8. hét I. zárthelyi
14.hét. ll.zárthelyi
15.hét Pótzárthelyi

A zárthelyi dolgozatok idõtartama: 80. perc. A félévi aláírás (vizsgára bocsátás) feltétele a zh.-ák eredményes (50%+1 pont) megírása, valamint a gyakorlatokon való aktív részvétel. Ennek hiányában a félév nem ismerhetõ el.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Das Objekt und Grundbegriffe der Businesswirtschaftslehre. (A vállalkozások gazdaságtanának tárgya, alapfogalmai.)
2. Gründung und juristischen Formen der Business-Unternehmungen. (Az üzleti vállalkozás alapítása, jogi formái.)
3. Die Rolle der Betreffenden(stakeholder) an der Unternehmung und ihre Wirkung auf die Betätigung und Funktion. Die inneren Betreffenden. (A vállalati mûködésben érdekeltek szerepe, hatása az üzleti vállalkozás mûködésére. Belsõ érdekeltek.)
4. Die äußere Betreffenden, die Marktumgebung der Business- Unternehmungen (A külsõ érdekeltek, az üzleti vállalkozások piaci környezete.)
5. Die Beziehung zwischen dem Staat und den Unternehmungen. Die Wirtschaftspolitik. (Az állam és a vállalkozások kapcsolata. A gazdaságpolitika.)
6. Die finanzielle Regelung. Das ungarische Steuersystem. (A pénzügyi szabályozás. A magyar adórendszer.)
7. Weitere äußere Betreffenden. Örtliche Gemeinschaften, Zivilorganisationen und strategische Partner, sowie physisch-geografisches Umfeld. (További külsõ érintettek. Helyi közösségek, civilszervezetek és stratégiai partnerek, valamint természeti környezet.)
8. Die Grundlagen der Business-Entscheidungen. Investitionsentscheidungen. (Az üzleti döntések alapjai. Beruházási döntések.)
9. Planungs-, Organisations- und- Kontrollentscheidungen. (Tervezési, szervezési, ellenõrzési döntések.)
10. Bewirtschaftung mit human recourses. Arbeitsvertrag, arbeitsrechtliche Regelung in Ungarn. (Az emberi erõforrással való gazdálkodás. Munkaszerzõdés, munkaügyi szabályozás.)
11. Produktion und Dienstleistung. Produktions- und Kapazitätsrechnungen. (Termelés és szolgáltatás. A termelési és kapacitásszámítások.)
12. Organisationsentscheidungen. Ausgestaltung der Organisationsstruktur. (Szervezeti döntések, a szervezeti struktúra kialakítása.)
13. Finanzplan, die Bestimmung des Kapitalbedarfes. (Pénzügyi tervezés, a tõkeszükséglet meghatározása.)
14. Kontrollentscheidungen, controlling, reporting. (Ellenõrzési döntések, controlling, reporting.)
Die Grundlage und der Aufbau der Business-Rechnungsführung. (Az üzleti számvitel alapjai és felépítése.)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja: szóbeli vizsga német nyelven