Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2012/13/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Molnár Máté Oktatók: Papp Lászlóné;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A szociológia alapfogalmainak, legfontosabb vizsgálódási témaköreinek, valamint a nemzetközi és magyar kutatási eredményeknek a megismertetése
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A konzultációk látogatása kötelezõ feltétele az aláírás megszerzésének.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Tematika, követelmények, Bevezetés, A szociológia mint tudomány (1.), A szociológia története (2.)
2.
Társadalmi szerkezet és rétegzõdés (5.), Társadalmi mobilitás és vándorlás (7.), Egyenlõtlenség, szegénység (4.)
3. A népesedés kérdésköre: népesség, népesedés, egészségügy (8.) A család (11.) Életmód (15.)
4. Kultúra, értékek és normák, szocializáció (16.), Oktatás (16.), Devianciák (17.) Vallás (18.)
5. Gazdaság (13.), Állam és politika (14.), Nemzetközi, nemzeti és etnikai csoportok (10.), Társadalmi változások (19.)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Írásbeli vizsga: az elõadásokon elhangzott tananyag és a kötelezõ szakirodalom alapján három esszékérdésbõl kettõt kell - szabadon kiválasztva - megválaszolni, a megadott tematika alapján. Sikertelen vizsga esetén javítás a TVSz szerint, egy alkalommal lehetséges.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga: az elõadásokon elhangzott tananyag és a kötelezõ szakirodalom alapján három esszékérdésbõl kettõt kell - szabadon kiválasztva - megválaszolni, a megadott tematika alapján. Sikertelen vizsga esetén javítás a TVSz szerint, egy alkalommal lehetséges.
 
Kötelező irodalom: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába Budapest, 2006, Osiris (a mûnek a tematikában megadott témákra vonatkozó fejezetei)
Ajánlott irodalom: Kolosi Tamás: Tagolt társadalom, Budapest, 1987, Gondolat, Durkheim, Émile: A társadalmi munkamegosztásról. Budapest, 2001, Osiris; Weber, Max: Tanulmányok, Budapest, 1998, Osiris, Dupcsik Csaba: A magyarországi cigányság története. Budapest, 2009. Osiris