Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/1
 
Szakok: Mûszaki informatika szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Dr. Kiss Mariann;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Alapvetõ közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A gazdaság makro jelenségeinek, kapcsolatrendszereinek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértése, a gazdasági kérdésekben való eligazodás segítése. A gazdasági ismeretek elsajátítása révén a mûszaki- és természettudományok társadalmi hatásainak megismertetése. A tantárgy elõkészíti és megalapozza az alkalmazott gazdaságtudományi tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Az elõadások és a gyakorlatok nem különülnek el, így a részvétel kötelezõ
- A hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
- Egy dolgozat megírása 8. héten.
- Pótlás a TVSZ-ben meghatározott módon, a vizsgaidõszak elsõ tíz napjában.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Makrogazdasági alapfogalmak és folyamatok
A makroökonómia alapösszefüggései, alapfogalmai. A makrogazdasági szereplõk jellemzõi. A makrogazdasági teljesítmények mérése, fõbb mutatói, a mérés problémái. Makrogazdasági körforgás, a jövedelemáramlás számviteli modellje.

2. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
3. Pénz és bankrendszer
A pénz és a pénzhelyettesítõk; pénzfunkciók. Pénzteremtés a modern bankrendszerben. Pénzkereslet és pénzkínálat
4. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
5. Egyensúly és egyensúly-hiány a makrogazdaságban
A fogyasztási kereslet tényezõi, az egyensúlyi jövedelem kialakulásának folyamata. A pénzkínálat szabályozása kétszintû bankrendszerben. Az infláció. Az infláció okai, költségei, típusai. Stagfláció és defláció. A munkanélküliség típusai, mérése. A foglalkoztatottság, a foglalkoztatási válság.
6. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
7. Növekedés és ciklikusság
Gazdasági növekedés, a növekedés feltételei. A növekedés tényezõi, csoportosításuk. A munkával kapcsolatos növekedési tényezõk és szerepük a kibocsátás növelésében. A tõkével kapcsolatos növekedési tényezõk és szerepük. A technikai haladás szerepe a gazdasági növekedésben.
Gazdasági ciklusok. Az akcelerátor és a multiplikátor-hatás.
8. Zárthelyi dolgozat (max. 40 perc)
9. Az állam gazdasági szerepe
A gazdaságstabilizáció és gazdaságpolitika lényege. Az állam feladatai tiszta piacgazdaságban. Az állami beavatkozás a vegyes gazdaságokban. Az állami beavatkozás eszközrendszere. Az állami tulajdon. Költségvetési politika, monetáris politika lényege és eszközei.
10. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
11. Nemzetközi gazdasági kapcsolatok.
A külkereskedelem elõnyei. Az állam szerepe a külkereskedelem alakításában. A gazdasági nyitottság. Nemzetközi pénz- és tõkeáramlás, nemzetközi fizetési mérleg; hatása a nemzetgazdaságokra. Nemzetközi gazdasági szervezetek. Nemzetközi vállalatok.
12. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
13. Az Európai Unió
Nemzetközi gazdasági integráció; az Európai Unió története, intézményrendszere, jellemzõi, legfontosabb célkitûzései.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A dolgozatokkal szerzett pontok értékelése a megszerzett pontok %-ában
0-49% elégtelen
50-61% elégséges
62-73% közepes
74-85% jó
86-100% jeles

 
Kötelező irodalom: Bácsi Rózsa – Medve András: Közgazdaságtan mérnököknek Szemelvénygyûjtemény BMF KGK 2002
Ajánlott irodalom: Heyne - Boettke - Prychitko:
A közgazdasági gondolkodás alapjai -
Nemzeti Tankönyvkiadó, 2007