Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/1
 
Szakok: Gépészmérnök szak; Had- és biztonságtechnikai mérnök szak; Mechatronikai mérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Fábry Györgyné dr.;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG1A2NB
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Alapvetõ gazdasági összefüggések elsajátítása, a piaci szereplõk és döntéseiket befolyásoló tényezõk megismerése, a piacgazdaság mûködési mechanizmusának áttekintése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Részvétel a TVSZ elõírásai szerint. Vizsgára bocsátás feltétele „megfelelt” – az elérhetõ pontszám legalább 50 %-a - színvonalú zárthelyi dolgozat megírása. A kurzus írásbeli vizsgával fejezõdik be.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. e.a.Bevezetés a piacgazdaságba: piac, piaci kategóriák, piaci törvényszerûségek, kereslet rugalmasság
2. Gyakorlat
3. 2. e.a. Fogyasztói magatartás
4. Gyakorlat
5. 3. e.a. Vállalat I. – Rövidtávú technikai és költségösszefüggések, költségfüggvények
6. Gyakorlat:
7. 4.e.a. Vállalat II. - Költségek az elszámolhatóság szerint, költség- és profitfogalmak
8. Gyakorlat
9. 5. e.a. Vállalat III - Piactípusok és vállalati magatartás

10. Gyakorlat
11. 6.e.a. Termelési tényezõk piaca – földpiac, munkaerõpiac, tõkepiac
12. Gyakorlat
13. 7.e.a. ZH
14. Gyakorlat pót ZH
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga típusa: írásbeli
 
Kötelező irodalom: BMF, KGK, Közgazdaságtan mérnököknek Szemelvénygyûjtemény
Ajánlott irodalom: P.A.Samuelson – W.D.Nordhaus: Közgazdaságtan Akadémiai Kiadó Bp. 2005.
Hal R. Varian: Mikroökonómia középfokon KJK-Kerszöv. Bp., 2001.