Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2012/13/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Majláth Melinda;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Alapvetõ közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A mikroökonómia kapcsolatrendszereinek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértése, a gazdasági kérdésekben való eligazodás segítése. a gazdsági ismeretek elsajátítása révén a mûszaki- és természettudományok társadalmi hatásainak megismertetése. A tantárgy elõkészíti és megalapozza az alkalmazott gazdaságtudományi tárgyak oktatását.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A közgazdaságtan alapkérdései. A közgazdasági gondolkodás rövid története.
A határhaszon elmélet kialakulása, legfontosabb kategóriái, összefüggései. (Gossen I., Gossen II. Marshall-kereszt)
A mikroökonómia alapfogalmai, egyszerûsítõ feltételezései. A fogyasztói magatartás vizsgálata. Közömbösségi görbék.


2. A fogyasztó összhasznának maximalizálása. Költségvetési egyenes, optimalizáció. A kereslet ár-, keresztár- és jövedelemrugalmassága
Termelõi magatartás. A termelés technikai összefüggései.
Költségek és profitok. Rövid- és hosszútávú költségfüggvények.


3. Piaci szerkezetek. Kompetitív vállalat kínálati magatartása.
A tiszta monopólium profitmaximalizálása. Holtteher veszteség

4. Természetes monopóliumok. Monopolista verseny. Árdiszkrimináció.
Termelési tényezõk piaca. Erõforrások kereslete és kínálata. Munkapiac.
Tõkepiac. (Tõke, kamat, befektetés). Értékpapírpiac. Természeti erõforrások. (Föld, földjáradék.)

5. Monopolhatások az erõforrások piacán.
Külsõ gazdasági hatások.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
vizsga módja írásbeli, értékelése a következõ: 0-50 pont (1); 51-62 pont (2); 63-74 pont (3); 75-86 pont (4); 87-100 pont (5)
 
Kötelező irodalom: Horváth I. - Láhm Sz. - Medve A: Mikroökonómia Szemelvénygyûjtemény 2001.
Elek E-Tóth G. - Véghné dr. Vörös M.: Mikroökonómia Példatár


Ajánlott irodalom: Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2000