Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Dr. Kelemen-Erdõs Anikó;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTMA11MNC marketing alapjai
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék az egyes marketingkommunikációs eszközöket, alkalmazásuk elõnyeit-hátrányait, valamint együttes alkalmazásának szinergiáját és hozzájárulásuk mértékét a marketingstratégia sikeres megvalósításához.
A tantárgy az elméleti ismeretek elmélyítésén túl gyakorlati alkalmazások bemutatásával, azok elemzésével és önálló, kreatív munkával igyekszik a hallgatók számára hasznos tudásanyag elsajátítását elõsegíteni.
Tematika: A kommunikációelmélet és a marketingeszközök általános áttekintése után az egyes marketingkommunikációs eszközök sajátosságait ismerhetik meg a hallgatók, majd ezt követõen a hatékony kommunikációs kampánytervezésrõl kapnak áttekintést.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás feltétele az elõadások és a szemináriumok órarend szerinti látogatása. A hiányzások száma nem haladhatja meg a TVSZ-ben rögzített 30 százalékot.
További követelmény az évközi házi feladatok megoldása, beadása, illetve bemutatása.
(Az ebbõl elérhetõ 40 pontból minimum 20-at kell teljesíteni.)

A félévközi dolgozat (max. 60 pont): az értékelésben a zárthelyi eredményéhez hozzáadódik a házi feladatokból szerzett pontok eredménye.
Érdemjegy:
0-49 elégtelen
50-62 elégséges
63-74 közepes
75-86 jó
87-100 jeles
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A marketingkommunikáció illeszkedése a marketingstratégiába, a kommunikáció általános elméletei és alkalmazhatóságuk, averziók és kezelési lehetõségük, a marketingkommunikáció határterületei
2. A marketingkommunikáció fejlõdése
3. A marketingkommunikációs eszközök csoportosítása. A termékcsomagolás kommunikációs funkciói, védjegy, design szerepe
4. Reklám a nyomtatott sajtóban – hirdetés tervezése, költségvetés elosztás, hatékonyság elemzés
5. Szabadtéri reklámok
6. Reklám a sugárzott médiumokban (rádió, tv)
7. On-line marketingkommunikáció I.
8. On-line marketingkommunikáció II.
9. Direkt marketing eszközök alkalmazási lehetõségei
10. Értékesítésösztönzés – vásárok, kiállítások, bemutatók, merchandising
11. Vásárlásösztönzés – nyereményjátékok, árengedmények, jutalmak, bemutatók
12. Public Relations (PR) tevékenység feladatai, célcsoportjai, eszközei
13. 5M, a kampánytervezés folyamata. Ügynökségek bevonása (brief, kreatív tervezés, ütemezés, elõtesztelés)
14. Tisztességtelen reklám fogalma, hazai tapasztalatok
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A vizsga módja: írásbeli dolgozat (max. 60 pont) az értékelésben az írásbeli dolgozat eredményéhez hozzáadódik az évközben a házi feladatokból szerzett pontok eredménye.
Érdemjegy:
0-49 elégtelen
50-62 elégséges
63-74 közepes
75-86 jó
87-100 jeles
 
Kötelező irodalom: Fazekas Ildikó – Harsányi Dávid: Marketingkommunikáció, Szókratész Külgazdasági Akadémia, 2011.
Ajánlott irodalom: Szeles Péter: Public Relations a gyakorlatban, Geomédia Kiadó, Budapest, 1999.
Fazekas Ildikó – Nagy Alfréd: Szponzorálás, Mind Bt, 1994.
David Ogilvy: A reklámról, Park Kiadó, 1997.
Harsányi Dávid – Kerék Dávid – Peresztegi Zoltán: Így készül a reklám, BGF-KKFK jegyzet, 2003.
Alan Tapp: Direkt és adatbázis marketing, Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999.
Incze Kinga – Pénzes Anna: A reklám helye, Stardust Publishing, 2002.