Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/2
 
Szakok: Mûszaki informatika szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Ferenczi Éva Oktatók: Papp Lászlóné;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A kommunikáció alapjainak és általános összefüggésrendszereinek elsajátítása. Az mindennapi és az üzleti élet legjellemzõbb helyzeteiben a megszerzett ismeretek alkalmazása. A tárgy érinti a marketingkommunikáció, és a menedzsment ismereteket, de inkább kulturális, viselkedési, társadalmi vonatkozásokat részesíti figyelembe.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
7-8. hét
Házi feladat beadása a felsorolt, vagy hasonló témákból választva: 10 pont

Vagy: hallgatók érdeklõdése, munkatapasztalatai, ismeretei alapján az adott témának megfelelõ héten kb. 20 perces kiselõadás /prezentáció/ tartása
/Nem kötelezõ, csak lehetõség!/.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A kommunikáció alapfogalmai és összefüggésrendszerei. Mi az információ? Közlés és befogadás egysége.. Az üzenet verbális és non verbális kódolása. A metakommunikáció szerepe A kommunikáció hatékonysága, segítõ és akadályozó tényezõk. Metanyelv és paranyelv. Kommunikációs zavarok. Aktív hallgatás.
2. A kommunikáció alapfogalmai és összefüggésrendszerei. Mi az információ? Közlés és befogadás egysége.. Az üzenet verbális és non verbális kódolása. A metakommunikáció szerepe A kommunikáció hatékonysága, segítõ és akadályozó tényezõk. Metanyelv és paranyelv. Kommunikációs zavarok. Aktív hallgatás.
3. Testbeszéd, a tér használata, a személyes tér fogalma. A metakommunikáció szerepe
A személyes tér jelentõsége, régiók, országok eltérõ távolsághasználata.
Nõk és férfiak eltérõ kommunikációs sajátosságai
4. Testbeszéd, a tér használata, a személyes tér fogalma. A metakommunikáció szerepe
A személyes tér jelentõsége, régiók, országok eltérõ távolsághasználata.
Nõk és férfiak eltérõ kommunikációs sajátosságai
5. Kommunikáció külföldön, kulturális eltérések. Turizmus, munkavállalás, üzleti kapcsolat. Pontosság, telefon, névjegy, ajándék.
Tabutémák. Milyenek a magyarok külföldön, hogyan látnak minket a külföldi vendégek?
Országimázs, személyes imázs.
6. Illem, etikett, protokoll. A kultúrált viselkedés fontossága. Kulturált társalgás, étkezés.
Illem és telefon, illem és Internethasználat.
Programkészítés külföldi, vagy üzleti partner részére. Mit mutassunk?
7. Karrier, álláspályázat önéletrajz. A karrier értelmezése, életpálya és szakaszai.
Szakképzési struktúra és munkaerõpiac .Személyiség és pályaválasztás összefüggése. Mobilitás, migráció.Álláskeresés, kapcsolati tõke. Tanácsok önéletrajz és kísérõlevél írásához
8. Karrier, álláspályázat önéletrajz. A karrier értelmezése, életpálya és szakaszai.
Szakképzési struktúra és munkaerõpiac .Személyiség és pályaválasztás összefüggése. Mobilitás, migráció.Álláskeresés, kapcsolati tõke. Tanácsok önéletrajz és kísérõlevél írásához
9. A felvételi beszélgetés. Mire készüljünk? Kiválasztási módszerek
Tesztek, interjúk, egyéb eljárások.
11. A gazdálkodó szervezetek, az üzleti élet alapvetõ kommunikációs helyzetei. értekezletek, elõadások, tárgyalás, prezentációkon alkalmazott kommunikációs technikák
Hogyan beszéljünk, hogy meghallgassanak?
12. Vállalati külsõ és belsõ kömmunikáció.
Cégarculat, image, küldetésnyilatkozat. Közönségkapcsolat. PR és CI jelentõsége, módszerei.
13. Vállalati külsõ és belsõ kömmunikáció.
Cégarculat, image, küldetésnyilatkozat. Közönségkapcsolat. PR és CI jelentõsége, módszerei.
14. Összefoglalás, ZH írás.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A kiselõadással 30 pont szerezhetõ, amely az összpontszámba beszámításra kerül.
A pótlás módja: A tanulmányi és vizsgaszabályzatban elõírtak szerint.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli feladatlap kitöltése. A feladatok megoldásának értékelése pontozással történik. A tananyagot 10 kérdésben felölelõ dolgozat értékelése:
25-29 pont elégséges
30-36 pont közepes
37-44 pont jó
45 pont felett jeles.
 
Kötelező irodalom: Papp Lászlóné: Üzleti Kommunikáció. Szöveggyûjtemény.BMF KGK.4001.
Ferenczy Éva: Üzleti kommunikáció BMF. KGK. 4003.
Ajánlott irodalom: llan Pease: Testbeszéd. Park K. 1991
Allan Pease: Szó-beszéd. Park K. 1991
Pintér Zsolt: Hogyan csináljunk karriert?
Dr. Sille István: Illem, etikett, protokoll. KJK. 1997.
Ottlik Károly: Protokollkódex. Mezõgazdasági Szaktudás Kiadó.
Az üzleti élet enciklopédiája. Gemini Kiadó.
Görög Ibolya: Protokoll az életem. ATHENAEUM 2000 Kiadó
 
Egyéb segédletek:
Házi feladat, vagy prezentáció témajavaslatok:
Testbeszéd, A tér és a távolság használatának szabályai különbözõ jellegû kapcsolatokban.
Kultúra és kommunikáció külföldön. Mire érdemes figyelni?/ Turizmus, munkavállalás, diákcsere, üzleti kapcsolat/
Programkészítés külföldi /üzleti/ vendégnek.
Milyen az ország, milyen a magyar emberek imázsa? Elõítéletek. "Találjuk ki.Magyarországot!"
Munkavállalás külföldön /Eu csatlakozás és mobilitás/
Internetes etikett. Informatika, információ, társadalom.
Tömegkommunikáció, információ, manipuláció. TV és Internetes portálok. Híradómûsorok elemzése.
Hír és kommentár megkülönböztetése. Pártatlanság, objektívitás, bulvárosodás.
Karrier, karrierutak. Felsõoktatási intézmények sorrendje, a szakképzés problémái.
A munkaerõ kiválasztásának módszerei
Munkahelyi külsõ és belsõ kommunikáció. PR, Corporate Identity.
/Vagy a felsorolt témákon kívül bármilyen kommunikációval kapcsolatos, érdeklõdésre érdemes téma rövid elõadása./
A prezentációjavaslatok idõrendi sorrendben szerepelnek.