Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2011/12/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Dr. Bujdosó László;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 12 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A vezetés- szervezés elméleti és módszertani ismeretanyagára alapozva fontos, hogy a hallgatók megismerkedjenek az üzleti és nem üzleti szervezetek
környezeti változásokhoz való hosszú távú alkalmazkodásának kérdéseivel. A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek a mai stratégiai
gondolkodás kialakulásának folyamatával, valamint a stratégiai vezetés koncepciójával, elemeivel.
A stratégiai vezetés elméletének, módszertanának, a szervezetek stratégiai viselkedésének megismerésén túlmenõen gyakorlati példákon keresztül,
esettanulmányok feldolgozásával mélyíthetik el ez irányú ismereteiket. A korszerû stratégiai gondolkodás és stratégiai viselkedés nélkül sem az üzleti, sem
pedig más, nem üzleti szervezetek nem lehetnek hosszú távon életképesek.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás megszerzésének feltétele az utolsó konzultációs héten írt zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése és az otthon elkészítendõ házi dolgozat idõbeni
leadása (utolsó konzultáció)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A stratégiai menedzsment lényege Stratégiai menedzsment a gyakorlatban A szervezetek változó környezetben A belsõ erõforrások elemzéseVágyaktól az érdekekig (tulajdonosok, érintettek) Versenyképesség A stratégiai alternatívák
2. Stratégiai üzleti egységek (SÜE/SBU=strategic business unit) és portfolió elemzések Vállalati szintû fejlesztési stratégiák Porter 5 tényezõs modelljének kis-, középvállalati alkalmazása A stratégiai döntés
3. A stratégiai célok rendszere A stratégiai megvalósítása A stratégiai változások végrehajtása Információrendszer stratégia, ZH írás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A ZH feladat megoldásának értékelése pontozással történik, részmegoldások is értékelendõk. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegûek. A ZH és vizsgadolgozatban maximálisan 100 pont érhetõ el. A zárthelyi értékelése következõképpen alakul: 0 – 50 %: elégtelen (1); 51-62 %: elégséges (2); 63 – 74 %: közepes (3); 75 – 86 %: jó (4); 87 - 100 %: jeles (5).
Szóbeli beszámolóra nincs lehetõség. Igazolt hiányzás, ill. sikertelen ZH esetén egyszer lehet pótolni a TVSZ szerint.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
félévközi jegy
 
Kötelező irodalom: Bartek-Lesi-Bartók-Czakó-Gáspár-Könczöl-Pecze: Vállalati stratégia, Alinea Kiadó,
Budapest, 2007.
Ajánlott irodalom: Marosán György: Stratégiai menedzsment, Cédrus Kft.
Herczeg János: Stratégiai menedzsment alapjai (oktatási segédlet, nyme.hu)
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõsnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési
követelményekkel, ugyanakkor a változó igényeknek is megfeleljen.