Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2011/12/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak; Műszaki menedzser BSc alapszak; Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Bukucs Erzsébet Oktatók: Bukucs Erzsébet;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 10 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félév elfogadásának feltétele: Egy zárthelyi elégséges teljesítése Valamint egy megadott témában, megtartott kiselõadás, prezentációval és írott formában
leadott elõadásvázlattal.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés: A fogyasztóvédelem történeti áttekintése.
A magyarországi fogyasztóvédelem kialakulása, törvényi szabályozása. A fogyasztóvédelmi törvény általános rendelkezései .A törvény hatálya. A fogyasztói alapjogok tartalmának megismerése: Biztonsághoz való jog. Élelmiszerbiztonság HACCP
2. A fogyasztói alapjogok tartalmának megismerése: A fogyasztók vagyoni érdekeinek védelme, A fogyasztó tájékoztatása és oktatása. Reklám törvény. A fogyasztói alapjogok tartalmának megismerése: Érdekképviseleti jog és a fogyasztóvédelem intézményrendszere. Békéltetõ Tanács.
3. Az állami intézmények feladatai, A Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség és az Önkormányzatok feladatai. A magyarországi civil szervezetek tevékenysége. Fogyasztóvédelemhez kapcsolódó egyéb törvényi rendelkezések: Verseny Törvény, Média törvény stb
4. GVH tevékenysége és a fogyasztóvédelem. EU fogyasztóvédelmi politikája, intézményrendszere.
5. ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Félévközi jegy a ZH- eredménye és az elõadás minõsége alapján
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Egy zárthelyi és egy kiselõadás prezentációval
 
Kötelező irodalom: A fogyasztóvédelmi Törvény, FVF kiadványok, Gazdasági szaklapok napi aktuális hírei